Översyn av skattesystemet för ökad jämlikhet och starkare välfärd

Motion 2022/23:1297 av Sanna Backeskog och Linnéa Wickman (båda S)

av Sanna Backeskog och Linnéa Wickman (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skattesystemet för ett mer jämlikt Sverige med en starkare välfärd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För oss socialdemokrater är skattesystemet ett oerhört viktigt verktyg för att åstadkomma samhällsförändring och genomföra kraftfulla fördelningspolitiska förändringar. Skattesystemet möjliggör utjämning av skillnader mellan olika delar av vårt fantastiska land, men kanske ännu mer mellan den som har och den som inte har. Den starka välfärdsstat Sverige är idag hade aldrig varit möjlig om det inte vore för de kompensatoriska och utjämnande inslag som vi socialdemokrater konsekvent drivit fram. Ett samhälle i förändring tarvar dock uppdaterade förutsättningar för gemensam utveckling, ett uppdaterat skattesystem bör därför vara prioriterat. Det övergripande syftet med skattesystemet är att det ska generera stabila och tillräckliga skatteintäkter för finansieringen av gemensamma åtaganden. För att öka såväl jämlikheten som att stärka välfärdens finansiering vill vi genomföra en omfattande översyn av systemets olika delar. En modernisering av kapitalbeskattningen är särskilt prioriterad. Fokus ska ligga på att höja beskattningen av stora, men lågt beskattade kapitalinkomster, att bredda skattebasen, göra systemet enklare och mer likformigt samt minska möjligheter till skatteundandragande och aggressiv skatteplanering. Att åstadkomma en gedigen skatteöversyn är därför oerhört angeläget.

 

 

Sanna Backeskog (S)

Linnéa Wickman (S)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)