Utökade handelsförbindelser och utbyte med Taiwan

Motion 2022/23:1269 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

av Markus Wiechel m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda Business Swedens mandat i Taipei och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inom ramen för EU-samarbetet verka för frihandelsavtal med Taiwan och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att teckna ett luftfartsavtal mellan Sverige och Taiwan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bilaterala samarbeten och avtal

Sverige och Taiwan har mycket att tjäna på ett utökat samarbete, inte minst mot bakgrund av att båda länder är framstående producenter av högteknologiska produkter och har en liknande syn på grundläggande värderingar. Landet är en given destination för innovationskraftiga svenska företag som önskar ta sig närmare de tillväxtmarknader som finns i Asien. Det finns därför ett ömsesidigt intresse av att utnyttja den potential som ett långtgående akademiskt utbyte för med sig och utökade handelsrelationer skulle enbart stärka våra länder. Taiwan är också ur flera avseenden ett positivt exempel med en snabb ekonomisk tillväxt vilket också bidragit till en hög välfärdsnivå. Ett fördjupat samarbete skulle kunna utveckla redan befintliga välfärdssatsningar och utbildningsmöjligheter, samt stimulera ekonomiska investeringar. Det var mot bakgrund av detta mycket glädjande att riksdagen valde att rikta ett tillkännagivande till den Socialdemokratiska regeringen om att inrätta ett House of Sweden i Taipei. Det räcker dock inte, utan regeringen bör skyndsamt se över möjligheten för att ytterligare bredda Business Swedens mandat i Taipei.

 

Taiwan och EU

Onsdagen den 1 september 2021 fattade EU:s utrikesutskott ett viktigt beslut. Med en överväldigande majoritet antog man en resolution med krav på tätare förbindelser mellan EU och Taiwan. Detta skulle ske genom ett omfattande och förstärkt partnerskap, inklusive investeringsavtal, och att Ö-nationen skulle få delta som observatör i olika internationella organ. EU, som är en av de största investerarna i Taiwan, är också en av Taiwans viktigaste handelspartners varför det inte är särskilt konstigt att man önskar bygga vidare på relationerna. Ett utökat samarbete skulle kunna möjliggöra ytterligare tillväxt i båda regionerna. EU har sedan tidigare arbetat för upprättandet av diverse olika frihandelsavtal även utanför unionen. Frihandelsavtal har en lång rad fördelar, och såväl EU som Taiwan skulle tjäna på om Taiwan inkluderades i EU:s handelsområde genom ett eget frihandelsavtal med unionen. Det skulle förenkla och förbättra handel samtidigt som skyddet av de omfattande europeiska investeringarna i Taiwan utökades. Dessutom skulle det kunna bidra till att fler taiwanesiska företag lockades till att investera i Europa vilket skulle leda till högre sysselsättning. Stärkta handelsförbindelser bidrar även till att mänskliga rättigheter, inklusive den taiwanesiska demokratin och yttrandefriheten, förstärks. Regeringen bör därför verka för att EU upprättar frihandelsavtal med Taiwan.

 

Direkt flygförbindelse
Tillgången till internationella flygförbindelser är en mycket viktig komponent för såväl enskilda människor som näringslivet och utbildningsväsendet. Potentialen som finns med en direkt flygförbindelse mellan Sverige och Taiwan är enorm och skulle kunna bidra till ett ännu bättre samarbete mellan våra länder. Båda delar som bekant en lång rad fundamentala värden och dessutom har vi ett flertal viktiga näringslivsrelaterade kopplingar samt potential att utveckla befintliga kopplingar inom utbildningsväsendet.

 

Möjligheterna för långväga luftfartsförbindelser förbättras avsevärt genom övergripande avtal, varför det ligger i allas intressen att teckna ett luftfartsavtal mellan Sverige och Taiwan. Inte minst i förhållandevis få europeiska länder möjliggör för direktflyg till Taiwan kan Sverige spela en stor roll i detta avseende där det finns en stor potential att främja såväl ekonomiska och handelsrelaterade frågor som icke-statligt samarbete. Regeringen bör mot bakgrund av detta verka för att underteckna ett allmänt luftfartsavtal med Taiwan med syftet att sedan lansera direktflyg.

 

 

Markus Wiechel (SD)

Björn Söder (SD)

Alexander Christiansson (SD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)