Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2022/23:1242 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt förslaget i tabellen i motionen.

Anslagsfördelning 

Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 04 Rättsväsendet

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Polismyndigheten

37 043 384

−30 000

1:2

Säkerhetspolisen

2 060 983

−97 000

1:3

Åklagarmyndigheten

2 302 661

10 000

1:4

Ekobrottsmyndigheten

952 757

±0

1:5

Sveriges Domstolar

7 051 168

−3 500

1:6

Kriminalvården

13 383 310

±0

1:7

Brottsförebyggande rådet

231 644

±0

1:8

Rättsmedicinalverket

587 265

±0

1:9

Brottsoffermyndigheten

53 390

±0

1:10

Ersättning för skador på grund av brott

221 953

±0

1:11

Rättsliga biträden m.m.

3 961 357

−30 500

1:12

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

94 987

±0

1:13

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

19 174

±0

1:14

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

100 157

±0

1:15

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

28 231

±0

1:16

Domarnämnden

11 433

±0

1:17

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering

202 000

±0

Summa

68 305 854

−151 000

 

Anslag 1:1 Polismyndigheten

Akut hjälplinje 115 för kvinnor utsatta för mäns våld

Vänsterpartiet vill inrätta en särskild akut hjälplinje, som en 112, för kvinnor som utsätts för mäns våld. ”För akut hjälp med specialkompetens, ring 115.” Vi föreslår att denna akuta linje ska drivas av Polismyndigheten och bemannas av främst poliser, men även socionomer och sjuksköterskor som alla har särskild kompetens att hantera mäns våld mot kvinnor samt göra adekvata och akuta riskbedömningar. Läs mer om förslaget i motionen Stoppa våldskulturen – konkreta åtgärder (2022/23:V622). Vänsterpartiet satsar 20 miljoner kronor på en akut hjälplinje för 2023.

Mer resurser till Nationellt forensiskt centrum

Nationellt forensiskt centrum (NFC) är en avdelning inom Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför de forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. NFC behöver extra tillskott av pengar eftersom arbetet annars riskerar att bli en flaskhals i rättsväsendet som leder till att brottsutredningar och rättegångar drar ut på tiden. Vänsterpartiet satsar 40 miljoner kronor på NFC för 2023.

Mer resurser till polisens tullverksamhet

Vänsterpartiet har under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution föreslagit ett ökat anslag på 30 miljoner kronor mer än regeringen till Tullverket för 2023. Men vi behöver även satsa på polisens tullverksamhet för att öka möjligheterna att stoppa narkotika, vapen och sprängmedel redan vid landets gränser. Vänsterpartiet satsar 50 miljoner kronor på polisens tullverksamhet för 2023.

Avvisning av satsningen verksamhetsskydd

Vi föreslår att posten verksamhetsskydd avvisas. Därigenom föreslår vi en minskning av anslaget med 150 miljoner kronor för 2023 jämfört med regeringens förslag.

Anslag 1:2 Säkerhetspolisen

Minskning av satsningen stärkt operativ förmåga

Vi föreslår en minskning av posten stärkt operativ förmåga med 87 miljoner kronor för 2023 jämfört med regeringens förslag.

Avvisning av satsningen straff för deltagande i en terroristorganisation

Regeringen föreslår en satsning kopplad till kommande lagstiftning om straff för deltagande i en terroristorganisation. Vi föreslår att posten avvisas (se Vänsterpartiets motion med anledning av prop. 2021/22:42 Föreningsfrihet och terroristorganisationer, mot. 2021/22:4277). Därigenom föreslår vi en minskning av anslaget med 10 miljoner kronor för 2023 jämfört med regeringens förslag.

Anslag 1:5 Sveriges Domstolar

Vi avvisar en omfördelning av resurser för skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna från anslag 4:7 på utgiftsområde 9. Därigenom föreslår vi en minskning av anslaget med 13,5 miljoner kronor för 2023 jämfört med regeringens förslag. (För ytterligare förändring av anslag 1:5 Sveriges Domstolar, se nedan.)

Anslag 1:11 Rättsliga biträden m.m.

Vi avvisar en omfördelning av resurser för skyddat boende för våldsutsatta barn och vuxna från anslag 4:7 på utgiftsområde 9. Därigenom föreslår vi en minskning av anslaget med 30,5 miljoner kronor för 2023 jämfört med regeringens förslag.

Anslag 1:1 Polismyndigheten, anslag 1:3 Åklagarmyndigheten och anslag 1:5 Sveriges Domstolar

Vi föreslår ett femicidpaket där polis, åklagare och domare ska ingå i syfte att mäns våld mot kvinnor, sexköp och människohandel för sexuella ändamål ska hanteras med ökad våldskompetens, rättssäkerhet och seriositet i hela rättskedjan. Kompetensutvecklingen ska också inkludera hanteringen av det nya barnfridsbrottet (barn som bevittnat brott, som ofta handlar om mäns våld) och möjligheterna att genomföra bra barnförhör. Läs mer om förslaget i motionen Stoppa våldskulturen – konkreta åtgärder (2022/23:V622). Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslagen med 10 miljoner kronor för respektive myndighet jämfört med regeringens förslag 2023. Den totala satsningen är 30 miljoner kronor för 2023.

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Andrea Andersson Tay (V)

Ida Gabrielsson (V)

Samuel Gonzalez Westling (V)

Tony Haddou (V)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Jessica Wetterling (V)

Gudrun Nordborg (V)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)