Vindkraft i fjällmiljö

Motion 2022/23:1223 av Aron Emilsson (SD)

av Aron Emilsson (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjliga åtgärder för restriktivitet mot utbyggnad av vindkraft i fjällmiljöer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering 

Vindkraftsparker byggs på många platser i landet, däribland i miljöer med högt natur- och kulturvärde. Detta påverkar områdena negativt på många olika plan, utvecklings­möjligheterna minskar, liksom även attraktionskraften.

Gällande fjällområdena finns ytterligare aspekter att ta hänsyn till. Samernas renbetesmarker störs, turismen riskerar att minska, den regionala utvecklingen stannar av och det enorma värdet av vårt natur- och kulturarv förstörs. Att kalla byggande av industrianläggningar i de få delar orörd natur vi har kvar för miljövänligt ger en felaktig bild av de faktiska negativa effekter på miljön som det medför.

Att bygga en vindpark mitt i ett storslaget och vidsträckt landskap med orörd vild­mark är inte på något sätt försvarbart då det påverkar många människor under många år. Landskapsbilden går från orörd och storslagen fjällmiljö till industripark. Den storslag­na naturen, utsikten, tystnaden och orördheten upphör att existera. Dessutom får hela kartan för områdets fjällturism ritas om.

Vindkraftens produktion är väderberoende och nyttograden därmed begränsad, vilket gör att de störningar den medför i känsliga naturmiljöer motiverar restriktivitet.

Med anledning av ovanstående är det av stor vikt att se över hur utbyggnaden av vindkraft i miljöer med högt natur- och kulturvärde kan motverkas med hänsyn till vår natur och miljö.

 

 

 

 

 

Aron Emilsson (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)