Förvaltning av fäbodmiljöer

Motion 2022/23:1219 av Aron Emilsson (SD)

av Aron Emilsson (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genom en översyn av rådande regelverk och lagstiftning säkerställa att våra levande fäbodmiljöer har de förutsättningar och möjligheter som krävs för att fortsatt kunna bedriva och utveckla sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fäbodbruk och fäbodkultur är och har historiskt varit viktiga delar av stora delar av den svenska och inte minst norrländska landsbygdens liv och djurhållning. Fäbodbruket har varit avgörande för försörjning, djurhållning och livsmedel. Efter naturens och land­skapets villkor har fäbodväsendet utvecklats genom tiderna och givit stora kunskaper om djur och natur och format landskapet och kulturuttryck genom skogsbete, bebyg­gelse och mat, berättelser, seder och bruk, redskap, musik och mycket annat.

Fäbodbruk finns skriftligt dokumenterat sedan 1500-talet i Sverige, men arkeolo­giska undersökningar har visat att det förekom redan under tidig medeltid. Skog och mark utgjorde den resurs som skulle förvaltas för en god och hållbar utdelning.

I nutid har intresset för ekologisk och närproducerad mat ökat vilket medfört ett ökat intresse för fäbodkulturen. I till exempel Jämtland är ett tjugotal fäbodar i bruk på traditionellt vis med fritt skogsbete, hållning av djur och beredning av mjölkprodukter. Därtill finns det fäbodar som enbart används till bete och slåtter.

Det har under senare år uppmärksammats hur fäbodar i bruk motarbetats på olika sätt, vilket avsevärt har försvårat för verksamheterna. Två exempel är Myhrbodarna i Jämtland och Karl-Tövåsens fäbod i Dalarna. Förutom kulturarv värda att bevara utgör de levande fäbodarna även viktiga besöksnäringar för respektive lokalsamhälle och ännu ett sätt att bruka våra marker, hålla djur och föra småskalig och hållbar livsmedels­produktion vidare till framtida generationer. De eldsjälar som idag bevarar, förvaltar och levandegör våra fäbodmiljöer ska bemötas med respekt och samhällets stöd. Alltför strikta regelverk och svåra byråkratiska processer ska aktivt undvikas av myndighe­terna, vars bemötande bör vara stödjande framför styrande.

Med anledning av detta är det av yttersta vikt att insatser görs för att säkerställa att våra levande fäbodmiljöer har de förutsättningar och möjligheter som krävs för att bedriva sin verksamhet, genom en översyn av rådande regelverk och lagstiftning.

 

 

 

 

 

Aron Emilsson (SD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)