En aktiv arbetsmarknadspolitik i hela landet

Motion 2022/23:1197 av Peter Hedberg och Peder Björk (båda S)

av Peter Hedberg och Peder Björk (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en aktiv arbetsmarknadspolitik i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

 

I det ekonomiska läge vi nu befinner oss i är det av yttersta vikt att staten tar ett stort ansvar för att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik i hela landet. Under tidigare borgerliga regeringar har neddragningar på området skett, inte sällan i just ekonomiskt svåra tider, vilket medfört ökade kostnader för framför allt kommunerna. De har behövt ta ansvar både genom att lägga mer egna pengar på olika former av åtgärder och stöd, men även hantera ökade försörjningsstödskostnader till följd av att människor inte får möjligheter till sysselsättning och utbildning.

Eftersom vi nu går in i en lågkonjunktur med hög inflation och stora omkostnader för hushållen vad gäller el, bränsle och livsmedel, är det viktigt att se behoven hos människor i arbetslöshet och utanförskap. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken kan och bör vara ett verktyg för att stärka deras möjligheter till försörjning och meningsfull sysselsättning, men också naturligtvis inriktas mot ett nytt, stadigvarande arbete.

 

För att ovanstående ska kunna förverkligas krävs det att Arbetsförmedlingen tillförs tillräckliga resurser, får ett tydligt uppdrag om att vara närvarande i hela landet och att det finns tillräckligt med statliga resurser för att möta behovet av praktik och utbildning.

 

 

 

Peter Hedberg (S)

Peder Björk (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)