Yrkeshögskoleutbildningar

Motion 2022/23:1165 av Anna-Belle Strömberg och Peder Björk (båda S)

av Anna-Belle Strömberg och Peder Björk (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur yrkeshögskoleutbildningar vars efterfrågan är stabil över lång tid kan få en mer långsiktig finansiering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Yrkeshögskolan har en central och viktig roll på arbetsmarknaden. Med Yrkeshögskoleutbildningar, YH-utbildningar, som är anpassade efter arbetsmarknadens behov erbjuds arbetsgivare och företag möjligheter att anställa personer som har ett kvalificerat yrkeskunnande. Och med möjlighet att genomföra yrkes- och karriärbyten genom YH-utbildningar så är yrkeshögskolan är på så sätt en investering i det livslånga lärandet. Yrkeshögskolan omfattar nu omkring 50 000 årsplatser och antalet studerande närmar sig 80 000.

Idag fokuserar Yrkeshögskolan på kortsiktiga arbetsmarknadsbehov vilket innebär att dess utbildningsutbud ständigt är under omprövning för att bli beviljade statsbidrag eller särskilda medel. Huvudregeln idag är att utbildningar som ingår i yrkeshögskolan ska som huvudregel omfatta tre utbildningsomgångar. Därefter prövas dem utifrån kriterierna - behov och omfattningen av behovet på arbetsmarknaden samt långsiktighet. Är det utbildningar där man ser att det finns ett behov hos arbetsmarknaden men där man inte kan göra en bedömning om hur stor omfattningen är så blir beslutet färre utbildningsomgångar. I samband med förändringen som genomfördes i enlighet med regeringens förslag i proposition Yrkeshögskolan – ett lyft för kunskap kan utbildningar som bedöms vara av ett långsiktigt behov för arbetsmarknaden eller utbildningar som utvecklar eller bevarar yrken inom ett smalt område som är viktigt för samhället bli beviljade upp till fem utbildningsomgångar. Det här skapar en långsiktighet och förutsägbarhet för både studerande, anordnare och arbetsgivare.

Dock så ser vi fortsatt utmaningar för anordnare för YH-utbildningar. Det är svårt att planera utbildningarna utifrån ett långsiktigt och kontinuerligt perspektiv eftersom finansieringen är så kortsiktigt. För det finns utbildningar som har funnits under en längre tid än tre eller fem utbildningsomgångar då anordnare har beviljats statsbidrag eller särskilda medel för samma utbildning flera gånger. Men ansökan måste göras trots att utbildningen är stadigvarande och återkommande. Osäkerheten för anordnare innebär att man inte kan planera långsiktigt för de utbildningar som håller hög kvalitet och är starkt efterfrågade.

Det skulle underlätta för anordnarna om de blev beviljade ännu längre varaktighet än fem utbildningsomgångar för de utbildningar där utbildningsbehov och innehåll är mer stabilt över tid. Det skulle innebära mer långsiktig kompetensförsörjning till arbetslivet inom ett visst område och ett mer förutsägbart utbildningsutbud.

 

 

Anna-Belle Strömberg (S)

Peder Björk (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)