Jakt på vildsvin

Motion 2022/23:1145 av Per Söderlund (SD)

av Per Söderlund (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för jakt på vildsvin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De skador vildsvinen orsakar innebär stora kostnader för landets markägare. Uppbökade åkrar minskar skördarna vilket leder till stora ekonomiska förluster för landets redan hårt pressade lantbrukare. Förstörda trädgårdar där vildsvinen drar fram skapar irritation och leder till kostnader för de människor som drabbas. Vildsvin är orsaken till ett större antal viltolyckor än älgar. Såväl ur ett privatekonomiskt som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv orsakar vildsvinen årligen stora skador. Enbart lantbrukens kostnader beräknas till över en miljard kronor årligen.

 

Vildsvinens utbredning i Sverige har också väckt oro hos norrmännen då djuren vandrar över gränsen och nu orsakar stora skador även där. Därför har det i Norge införs skottpengar på vildsvin tillsammans med flera andra åtgärder.

 

Förvaltningen av vildsvinsstammen sköts av landets markägare och jägare. Dessa kan inte med dagens regler lösa de nuvarande och framtida problemen som den snabbt växande vildsvinsstammen medfört.

 

Då vildsvin är mycket skygga och nattaktiva är jakten ofta mer tidskrävande att bedriva än annan jakt. Markägarna har ofta inte tid att bedriva vildsvinsjakt i tillräcklig omfattning för att freda sina marker från vildsvin. Det förekommer därför att jakten arrenderas ut till utomstående jägare.

 

Generellt bör fler hjälpmedel tillåtas vid vildsvinsjakt. Exempelvis skulle drönare kunna underlätta för jägarna att söka upp vildsvin i grödor och tät vegetation. Även reglerna för användning av fordon vid jakt på vildsvin behöver lättas upp, framförallt vad gäller transport till och från pass eller skjutplatser.

 

Förutsättningarna för jakt på vildsvin bör utredas grundligt för att underlätta att hålla nere vildsvinsstammarna i landet.

 

 

Per Söderlund (SD)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)