Skadeståndsansvar för kommunerna när barn vanvårdas

Motion 2022/23:1113 av Roland Utbult (KD)

av Roland Utbult (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommunen bör göras skadeståndsansvarig när ett barn eller en ungdom som har omhändertagits av sociala myndigheter drabbas av vanvård eller andra övergrepp, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Barn under 18 år får inte beredas vård och fostran i familjehem eller annat enskilt hem utan tillstånd från socialnämnden, som också har ansvaret för tillsyn av dessa hem.

Vård i familjehem kan ske på frivillig grund enligt socialtjänstlagen (frivillig placering) och efter beslut om vård enligt LVU (placering efter beslut om tvångsvård). En del kommuner har träffat avtal med familjehem med beredskap att ta emot barn i akuta situationer (kontrakterade familjehem eller jourfosterhem).

I Sverige har vanvård av barn som omhändertagits enligt ovan uppmärksammats genom olika utredningar vilket också i vissa fall lett fram till statlig ersättning enligt förordning (2012:666). Men övergrepp och vanvård mot barn som omhändertagits av sociala myndigheter förekommer fortfarande i en del fall. Detta trots den tillsyn som kommunen skall utföra.

Att utkräva ansvar från sociala myndigheter eller socialnämnd för att barn som omhändertagits utsätts för övergrepp är i praktiken mycket svårt. Socialsekreterarens roll är att utreda och presentera underlag för beslut i kommunens socialnämnd. Det förekommer ibland brister i utredningar som i slutändan drabbar det enskilda barnet.

 

När ett barn/ungdom som omhändertagits av sociala myndigheter drabbas av vanvård eller andra övergrepp bör därför kommunen vara skadeståndsansvarig. Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)