Slopande av de fasta stegen i sjukförsäkringen

Motion 2022/23:1110 av Hans Eklind (KD)

av Hans Eklind (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en mer flexibel sjukförsäkring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med en sjukförsäkring som betonar den enskildes arbetsförmåga snarare än hans/hennes arbetsoförmåga framstår behovet av en större flexibilitet vad gäller deltidssjukskrivningar tydligt. Idag är den flexibilitet som erbjuds de fasta stegen i sjukpenningen, sjukersättningen och rehabiliteringspenningen 25, 50, 75 eller 100 procent. Dessa steg bör slopas helt.

 

Chefer och medarbetare brottas med den trubbighet som de fasta stegen erbjuder. En medarbetare som exempelvis arbetar 50 procent och får ersättning med 50 procent får och kan inte öka sin arbetsinsats med 10 procent, även om detta både är möjligt och bra enligt vederbörandes läkare. Kristdemokraterna anser att detta är ett system som inte tillvaratar den enskilda personens fulla förmåga och att det inte heller uppmuntrar till en ökad arbetsinsats om denna inte ryms inom ramen för de fasta stegen. Detta är orimligt.

 

Kristdemokraterna förespråkar i stället största möjliga flexibilitet genom att möjliggöra sjukersättning med en personanpassad procentsats mellan 20 och 100 procent. En mer personanpassad sjukpenning föreslås även i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). Utredningen ansåg att flexibel sjukpenning ska kunna ges i vissa fall under den tid som arbetsförmågan bedöms mot den försäkrades vanliga arbete eller annat arbete hos arbetsgivaren.

 

 

 

Hans Eklind (KD)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)