Folkbildningsrådet

Motion 2022/23:1075 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om Folkbildningsrådet bör lyda under offentlighetsprincipen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Folkbildningsrådets kompetens gällande att underrätta sig om kopplingar mellan nätverk för att kunna granska och syna islamistisk, odemokratisk, antisemitisk och därtill kvinnonedvärderande verksamhet som uppdagats fått folkbildningsbidrag, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Folkbildningsrådet har en stor verksamhet och för många ett viktigt uppdrag att fördela statliga bidrag till studieförbunden. Det har dock framkommit att Folkbildningsrådet har problem med att tillse att studieförbunden som mottager de statliga bidragen lever upp till de krav som regering och riksdag ställt. Folkbildningsrådet behöver stävja, granska och utreda ekonomiska oegentligheter, samt underrätta sig om kopplingar mellan nätverk när det kommer till att granska och syna islamistisk, odemokratisk, antisemitisk och därtill kvinnonedvärderande verksamhet som uppdagats fått folkbildningsbidrag. Det här är extra problematiskt eftersom Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag och därmed inte lyder under offentlighetsprincipen i alla led.

 

Svenska skattebetalares pengar ska inte hamna i odemokratiska krafters fickor.

Svenska skattekronor ska inte bekosta spridning av antisemitism eller användas för

att förespråka dubbla juridiska regelverk för kvinnor och män i ojämställda läror.

Det behöver säkerställas att offentliga medel inte betalas ut till föreningar som sanktionerar antisemitism och hedersrelaterad brottslighet.

 

Det bör därför undersökas om hur Folkbildningsrådet istället fören ideell förening möjligtvis kan bli en statlig myndighet alternativt inordnas under en myndighet, för att kunna lyda under offentlighetsprincipen i syfte att säkerställa att studieförbundens offentligt tilldelade medel inte hamnar hos människor eller föreningar som i sin verksamhet bryter mot grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

 

 

 

Ann-Sofie Alm (M)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)