Upphävande av förbudet mot handel med sälprodukter

Motion 2022/23:1061 av Sanne Lennström och Gustaf Lantz (båda S)

av Sanne Lennström och Gustaf Lantz (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inom EU bör driva frågan om att upphäva förbudet mot handel med sälprodukter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

En väl fungerande viltförvaltning är en vital del av en fungerande landsbygdspolitik. Genom krig och oroligheter gällande ekonomin är också en fungerande livsmedelsstrategi viktig. Fisk är ett nyttigt livsmedel som varit en god föda för svenskar genom historien men dessvärre för fiskbestånden en tynande tillvaro på grund av för hård trålning men också på grund av djur som skarv och säl.

En säl äter cirka 7 kilo fisk per dag och sälbestånden ökar kraftigt. Det har även kommit larm om att det skrala fiskbeståndet i kombination med kraftiga stammar av skarv och säl har gjort situationen gällande mat för dessa vattenlevande djur ohållbar. Säljägare och fiskare larmar om oerhört magra sälar som letar sig in i kusten och ändrar sitt beteende för att få mat. Nät och fiskeredskap förstörs vilket är kostsamt för våra små kustfiskeföretag. Detta ställer till med enorma problem för det hållbara, småskaliga kustnära fisket. Den typ av fiske man bör vilja gynna om målet är hållbara fiskebestånd.

Den 22 december 2021 beslutade regeringen om ändringar i jaktförordningen vilket möjliggjorde för Naturvårdsverket att besluta om licensjakt på gråsäl och knubbsäl. Detta var ett steg i rätt riktning. Det är emellertid inte enkelt att skjuta sälar vilket har gjort att endast halva kvoten sköts 2021. Säljakt tar tid och är förenat med kostnader för jägaren. Det är inte heller en särskilt tillgänglig jakt. Det är inte lagligt att sälja sälskinnet eller köttet från djuret på grund av EU-förbudet mot handel med sälprodukter. Detta gör alltså att incitamenten ytterligare minskar i att delta i säljakt. Det blir då svårt att nå en ändamålsenlig förvaltning av Sveriges sälpopulation.

Om handel med sälprodukter tilläts i högre grad skulle detta öka våra chanser att få till en fungerande viltförvaltning gällande sälen eftersom incitamenten att skjuta säl ökar om man faktiskt kan ta hand om det man skjuter. Vilket många ansvarsfulla jägare tycker är en oerhört viktig del av jakten. Chanserna att bedriva en förändring inom EU gällande handel av sälprodukter har ansetts små. Den socialdemokratiska regeringen lyfte likväl frågan i EU under 2022. Fokus på god livsmedelspolitik där fiskebestånden bör räknas in torde ha ökat i dessa oroliga tider. Det är därför värt att fortsätta driva frågan.

 

 

Sanne Lennström (S)

Gustaf Lantz (S)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)