Transportkostnader i glesbygd

Motion 2022/23:1058 av Sofia Skönnbrink m.fl. (S)

av Sofia Skönnbrink m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att kompensera de individer som är beroende av bilen och därmed drabbas extra hårt av de höga drivmedelspriserna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

För att nå våra nationella klimatmål behöver samhället bli mer transporteffektivt och en ökad andel av persontransporterna behöver ske med gång, cykel och kollektivtrafik. En tredjedel av Sveriges totala utsläpp utgörs av inrikes transporter och vägtrafiken står i sin tur för mer än 90 procent av transportsektorns utsläpp. Vi behöver därför alla se över våra resvanor och göra det bästa vi kan för att minska våra utsläpp.

Samtidigt får vi inte glömma bort att möjligheten att göra medvetna val ser väldigt olika ut i olika delar av vårt avlånga land. På många platser behöver människor färdas långa sträckor med bil för att ta sig till jobbet eftersom det inte finns något annat fullgott alternativ. 

En av de största utmaningarna i glesbygd och på mindre landsbygdsorter är en otillräckligt utbyggd kollektivtrafik. På dessa platser är bilen en direkt nödvändighet. I många familjer krävs dessutom två bilar för att få ihop arbetslivet och familjelivet. Med dagens Jimmiepriser på bensin och diesel leder detta till väldigt höga kostnader för de familjer där bilen är enda alternativet för att få ihop livspusslet.

År 2020 införde den tidigare S-ledda regeringen en regional skattereduktion på 1 675 kronor för personer som bor i vissa glest befolkade områden, främst i Norrland och vissa kommuner i nordöstra Svealand. Syftet med reformen var att överbrygga de nackdelar som ibland följer med att bo i glesbygd såsom långa avstånd, låg befolkningstäthet och sämre tillgång till service som påverkar människors och företags möjlighet att bo och verka i dessa områden.

Om vi vill minska ojämlikheten och se till att hela Sverige fortsätter att leva behöver vi göra det vi kan för att kompenserar för de extra kostnader som livet i glesbygd medför. I dessa tider särskilt kopplat till de skenande drivmedelspriserna.

 

 

Sofia Skönnbrink (S)

Gunilla Svantorp (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Mikael Dahlqvist (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)