Från daglig verksamhet till arbete

Motion 2022/23:1051 av Gustaf Lantz (S)

av Gustaf Lantz (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att låta fler gå från daglig verksamhet till anställning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 18 maj i år hölls den första Funkisriksdagen i andrakammarsalen. Detta var ett initiativ från riksdagens tvärpolitiska funkisnätverk. Syftet med dagen var att personer med funktionsnedsättning ska ha ett forum att berätta om sitt liv och sin syn på politiken med möjlighet till påverkan genom direkt kontakt med beslutsfattare.

Denna motion ska ses som ett resultat av den diskussion som Therese Wapsells öppnade för med sitt föredrag om hur hon tagit sig från daglig verksamhet till en lönebidragsanställning.

Det framgår av förarbetena till LSS att målet för den dagliga verksamheten bör vara att utveckla människors möjligheter till förvärvsarbete på kortare eller längre sikt.

Trots detta, har ingen ordentlig kartläggning gjorts med syfte att ta fram tillförlitlig statistik om hur många personer som har insatsen daglig verksamhet enligt LSS kan vara aktuell för en anställning med lönebidrag. I olika sammanhang har man kunnat läsa att den handlar om allt från 10% till 30% av deltagarna i daglig verksamhet.

Idag har 40 100 personer insatsen daglig verksamhet enligt LSS, vilket innebär att allt mellan 4 000 – 12 000 personer skulle kunna klara av en anställning under förutsättningen att rätt stöd ges. I den studie som Socialstyrelsen gjort av hur många som går från daglig verksamhet till anställning framkommer att av de 33 800 människor som var i daglig verksamhet 2014 har 0,2 procent utfört lönearbete i minst två år.

Med ett systematiskt arbete i syfte att öka antalet övergångar från daglig verksamhet till anställning skulle långt fler kunna arbeta.

Regeringen bör därför återkomma med åtgärder för att säkerställa ett systematiskt arbete för att öka andelen personer i daglig verksamhet som går vidare till en anställning.

 

 

Gustaf Lantz (S)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)