Landsbygden och banker

Motion 2022/23:1048 av Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson (båda S)

av Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka de lokala bankernas närvaro på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är självklart att många människor på landsbygden och i de mindre tätorterna blir väldigt besvikna, ledsna eller rent av arga när viktig service försvinner från hemorten.

Bankservicen är inte mindre viktig idag än när alla inhemska banker fanns överallt i våra kommuner och tätorter. I slutet av 1920-talet kunde man notera nästan 500 lokala sparbanker som idag är knappt 60 till antalet.

Varje hushåll har till och från ett stort behov av goda ekonomiska råd och kanske ett lån till en ny eller förbättrad bostad. De växande antalen småföretag på landsbygden har ett kontinuerligt behov av förtroliga och nära bankkontakter för att utveckla sin verksamhet. När den storbank som varit kvar allra längst på landsbygden - Handelsbanken – har aviserat en minskning till cirka hälften av de drygt 380 lokala bankkontoren minskar landsbygdens bankservice åter igen.

De stora affärsbankerna påstår att servicen blir bättre när lokalkontoren läggs ned och nättjänsterna ökar, men i verkligheten verkar det vara viktigare att minska kostnader och öka vinsterna än att fungera som samhällsbyggarbanker i hela landet. Ett annat stort problem som uppstår när den lokala kännedomen om kunder och företag försvinner blir det svårare att få lån. Nu finns det ett antal lokala banker kvar utanför storstäderna.  I och med den här negativa utvecklingen har det bildats ett nationellt banknätverk som några kommuner i Värmland och Dalarna startade för några år sedan.

De arbetar från nätverkets del med att ta fram nya modeller för att försöka bidra till att återupprätta och stärka de lokala bankernas roll på landsbygden. De är nämligen övertygade om att de banker som har lokal närvaro inte bara kan fungera som förmedlare av för landsbygden livsviktiga finansiella tjänster utan också genom sin gedigna lokala kunskap kan stärka det lokala näringslivet. Det främjar start av nya företag inom åtskilliga branscher och stimulerar fler att ikläda sig rollen som entreprenör. Allt detta stärker samtidigt hushållens framtidstro. Att ha en bank i människors närmiljö ser jag som strategiskt viktig service, lika viktig som livsmedelsaffärer, lågstadieskolor, drivmedelsmackar och Af-kontor.

 

 

 

Mikael Dahlqvist (S)

Lars Mejern Larsson (S)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)