Stärkt lokal banknärvaro

Motion 2022/23:1040 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt banknärvaro i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett av de största hindren för utveckling på Sveriges landsbygder är bristen på kapitalförsörjning. Människor och företag drabbas hårt av bankernas ovilja att bevilja lån för byggande och andra investeringar. Den negativa utvecklingen har accelererats av storbankernas omfattande nedläggningar av lokalkontor. I Jämtlands län är Svenstavik den senaste orten som sedan början av 2022 står utan bankkontor. Över tid har en omfattande nedläggningsvåg drabbat Jämtlands län, där orter som Backe, Föllinge, Hoting, Mörsil, Hede, Bräcke och Hammarstrand har förlorat bankkontor. Trenden är likartad i andra glesbygdslän.

God person- och lokalkännedom krävs hos bankerna för att kunna göra riktiga bedömningar av affärsplaner och återbetalningsförmåga. Studier har visat att närheten till ett fysiskt bankkontor har en positiv inverkan på antalet nybildade företag i området. 

Den S-ledda regeringen har skärpt kraven på storbankerna när det gäller att tillhandahålla service för uttag av kontanter. Men det räcker inte. För att driva utveckling, oavsett om det gäller att bygga ut företagets maskinpark eller byta tak på huset, behövs tillgång till kapital. När bankerna stryper utlåningen kortsluts en bärande del av ekonomin. Konsekvensen blir en stagnerande utveckling; gårdar förfaller, företag som kunde ha expanderat tvingas bromsa – och riskerar att bli förbisprungna av konkurrenter.

 

 

Kalle Olsson (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)