Reformerad arbetsskadeförsäkring

Motion 2022/23:1034 av Helén Pettersson och Åsa Karlsson (båda S)

av Helén Pettersson och Åsa Karlsson (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av arbetsskadeförsäkringen utifrån ett genusperspektiv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetsskadeförsäkringen är inte rättssäker. Betänkandet ”Samlad kunskap – stärkt handläggningen” (SOU 2017:25) konstaterar att kvinnor får sina ansökningar beviljade i arbetsskadeförsäkringen i betydligt lägre omfattning än män. Kvinnors beviljandegrad motsvarar 70% av männens.

Enligt ovan nämnda utredning finns det många faktorer som anses förklara denna skillnad. En av dem är forskningen och vilken betydelse den har för tolkningen av arbetsskadebegreppet.

Även om bevisregeln i försäkringen ändrats över tid, så är de medicinska professionernas betydelse fortfarande stark för lagens tillämpning. Lagtillämpningen bygger på att vetenskapligt grundade kunskaper ska ligga till grund för bedömningar. Problemet är att forskningen intresserat sig i mindre utsträckning för arbetsmiljöer och riskfaktorer i kvinnodominerade yrken. Den vetenskapligt grundade kunskapen som finns baserar sig i huvudsak på arbetsmiljöer inom mansdominerade branscher. Som en följd av detta, så finns det mer sällan forskning som kan styrka kausala samband mellan arbete och sjukdom för besvär som är vanliga inom kvinnodominerade yrken.

Utöver detta, så finns det skillnad i hur mycket tid som utredarna lägger i handläggningen av ärendena. Kvinnors och utlandsfödda mäns ärenden utreds otillräckligt och får bifall i mindre utsträckning. När hänsyn tas till bransch, så blir skillnaden ännu större mellan mans- och kvinnodominerade yrken.

Detta är oacceptabelt i ett modernt samhälle och måste motverkas.

En översyn av arbetsskadeförsäkringen utifrån ett genusperspektiv behövs.

 

 

Helén Pettersson (S)

Åsa Karlsson (S)

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)