Försvarsmaktens möjlighet till övning och utbildning i Kalmar län

Motion 2022/23:101 av Marie Nicholson (M)

av Marie Nicholson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om övnings- och skjutfält i Kalmar län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hemvärnet utgör i dag de enda territoriella försvarsstyrkorna och för de flesta delar av landet, såsom i Kalmar län, den enda försvarsorganisationen. Med sin korta inkallelsetid har hemvärnet en avgörande funktion för att säkra och skydda samhällsviktiga funktioner i händelse av kris eller krig.

Möjligheten att utbilda, och i förlängningen även förmågan att rekrytera och kvarhålla, kompetent personal inom hemvärnet bygger bland annat på närhet till övnings- och utbildningsplatser. För Kalmar län är detta ett stort problem då länet i dag, som det enda i Sverige, helt saknar militära skjutbanor.

För att genomföra en skjutövning måste exempelvis en hemvärnssoldat i Oskarshamn först åka till Västervik för att hämta förbandets fordon, därefter till Vimmerby för att hämta sina vapen och därefter till Kosta i Lessebo kommun, Kronobergs län, för att genomföra övningen. Detta betyder en enkel resa på omkring 250 kilometer, och minst fyra timmars tidsåtgång.

Hemvärnets förmåga att snabbt verka lokalt är helt avgörande för dess förmåga att lösa sina uppgifter. Men med dagens organisation för hemvärnet i Kalmar län försvåras snabba insatser. Utöver att bristen på lokala skjutfält och övningsplatser förslösar viktig övningstid så verkar den försvårande för hemvärnssoldaterna och hindrar därmed rekrytering till en viktig samhällsfunktion.

 

 

 

Marie Nicholson (M)

 

 

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)