Utlandssvenskar och begravningsavgiften

Motion 2017/18:952 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till regeringen att i samverkan med huvudmän för begravningsverksamheten utreda möjligheterna för utlandssvenskar att betala en begravningsavgift och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt begravningslagen är endast individer som är folkbokförda i Sverige berörda av lagen. Många utlandssvenskar känner en stark anknytning till Sverige och vill efter sin död begravas i sitt hemland. Begravningsavgiften betalas dock i förhållande till inkomstskatten och varierar mellan de församlingar där den betalande är folkbokförd. För den som är folkbokförd utomlands finns idag inte förutsättningar att betala begravningsavgift.

En begravning för en utlandssvensk kan bli kostsam då dödsboet eller anhöriga behöver betala alla utgifter som uppstår i samband med begravningen. Den avlidne är heller inte garanterad en begravningsplats i Sverige trots sitt svenska medborgarskap. För att få en plats är man beroende av godkännande från berörd församling.

Att betala begravningsavgiften utan att vara folkbokförd i Sverige skulle kunna vara en möjlighet som skulle eliminera den ovanstående beskrivna problematiken. För att detta ska bli verklighet behövs troligen en modifiering av begravningslagen.

För att finna en lösning för våra utlandssvenskar i denna fråga krävs självklart samverkan med huvudmännen för begravningsverksamheten. För att klarlägga förutsättningarna och hitta lösningar föreslås regeringen tillsätta en särskild utredning. Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)