Reseavdrag

Motion 2017/18:1966 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av reseavdragen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är hög tid att det görs en ordentlig utredning över dagens regelverk för reseavdrag. Detta har föreslagits tidigare av ett antal statliga utredningar och myndighetsrapporter. Effekterna av reseavdragens utformning påverkar resandet, lokalisering av bostäder och arbetsplatser samt energianvändningen och klimatutsläppen. Det finns indikationer på att dagens regelverk för reseavdrag medför ett omfattande fusk.

Detta har inneburit uteblivna skatteintäkter på uppemot 30 procent av statens kostnader för reseavdraget, enligt rapporten Reseavdrag och slopad förmånsbeskattning av kollektivtrafikbiljetter – Effektiva styrmedel som ger önskad effekt? som WSP tagit fram på uppdrag av Energimyndigheten 2012.

Tidsvinstregeln, om att spara två timmar på att arbetspendla med bil, är svår att kontrollera, vilket kan ha lett till ett stort antal felaktiga avdragsyrkanden. Tas denna tidsvinstregel bort och reseavdraget istället baseras på avståndet mellan arbetsplatsen och bostaden skulle bil, cykelåkning och kollektivtrafik behandlas lika. En modell med ett avståndsberoende reseavdrag, liknande den som används i Norge, ökar kollektivtrafikresandet och minskar möjligheterna att fuska. Därtill underlättar det Skatteverkets arbetsbörda då det är lättare att kontrollera avstånd än tid. Det är också viktigt att reseavdraget verkligen går till de som behöver det mest. I Gävleborg är det många som måste använda bilen till och från jobbet och med ett förändrat reseavdrag så skulle summan för avdraget kunna öka inom ramen för det befintliga systemet. Kollektivtrafikens månadskort är också väsentligt dyrare utanför storstäderna så ett förbättrat reseavdrag utanför storstäderna gynnar även arbetslinjen.

Därför föreslås att en översyn av dagens reseavdragssystem genomförs och att en utredning tillsätts om ett avståndsberoende och färdmedelsneutralt reseavdrag, som inte favoriserar några färdmedel och som behandlar alla färdmedel lika. Det är dock viktigt att utredningen beaktar så att det inte uppstår några negativa konsekvenser utifrån möjligheten för alla att bo på en ort och att arbeta på en annan, inte minst funktionsnedsattas möjligheter.

Utredningen ska vara kostnadsneutral utifrån dagens gällande regelverk.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)