Cykelvägar utanför tätorter

Motion 2017/18:1708 av Jan Lindholm (MP)

av Jan Lindholm (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör ta det ansvar de formellt har för en nationell infrastruktur för cykeltrafik och tillkännager detta för regeringen.

Bakgrund

Allt fler väljer cykel inte bara i stadsmiljö utan även för längre transporter. På flera håll i landet binder kommuner samman sina tätorter med cykelvägar för att öka möjligheten till yrkespendling utan bil. Cykel på fritiden, som träning eller rent nöje, blir allt vanligare. Semester på cykel växer även det. Den turist som kommer per cykel använder ofta mer pengar till mat och boende än den som kommer i husbil.

Klimatomställningen förutsätter inte enbart investeringar och tekniska innovationer utan det krävs även normförändringar. Den infrastruktur samhället erbjuder för transporter och det pris samhället sätter på användningen av olika transporter bidrar till att skapa normer. Menar vi allvar med att allt fler bör ställa bilen och i stället välja kollektivtrafik, cykel eller promenader så måste samhället byggas för de valen.

Hälsotrenden är förmodligen den starkaste orsaken till att allt fler väljer att ta sig fram med cykel till vardags och på fritiden. Samhället är en stor vinnare om medborgarna håller sig friska så en sådan trend borde självklart understödjas.

Motivering

Med dagens lätta och effektiva cyklar och inte minst med draghjälp från regeringens nya stöd för elcyklar så blir aktionsradien för cyklisten betydligt längre. Arbetsmarknadsregionerna för cyklister är inte längre knutna till interkommunala cykelvägnät. Idag kan en cyklist mycket väl bo i en kommun och arbeta i en annan och välja att cykelpendla till jobbet.

Det blir därför allt vanligare att cyklisterna använder det statliga vägnätet som under de senaste åren blivit allt mer bilanpassat. Den vägren som tidigare var bred nog för en cyklist är idag på många håll ersatt av en smal kant som inte ger utrymme för en cykel. På vägar med mitträcken är det närmast omöjligt för en cyklist att ta sig fram med livet i behåll.

Trafikverkets åtgärder har som mål att minska antalet döda i trafiken men då till synes enbart utifrån tanken att vägarna trafikeras av bilister. Behovet av cykelvägar mellan samhällen har därför ökat kraftigt. På samma sätt som Trafikverket ansvarar för en fungerande nationell infrastruktur för biltrafik är det rimligt att Trafikverket även ansvarar för en nationell infrastruktur för cykeltrafik. Utan ett tydligt sådant ansvar blir det svårt att nå det långsiktigt hållbara.

Förslag till beslut

Mot bakgrund av det ovan anförda bör riksdagen ge regeringen till känna som sin uppfattning att Trafikverket skall ges ett tydligt uppdrag att ansvara för en nationell infrastruktur för cykeltrafik.

 

 

Jan Lindholm (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)