Grovt upphovsrättsbrott

Motion 2017/18:1617 av Jörgen Warborn (M)

av Jörgen Warborn (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett grovt upphovsrättsbrott i lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Stärkta förutsättningar för de kreativa näringarna är en prioriterad fråga när det gäller företagande och innovationer. De kreativa näringarna växer allt snabbare i Sverige och sysselsätter i dag cirka 200 000 heltidstjänster. Det finns 148 000 företag som tillsam­mans omsatte 458 miljarder 2014, en ökning med 5 % sedan föregående år. Det handlar exempelvis om dataspel, design, film, fotografi, konst, bokförlag, medier, musik och reklam. Det handlar dessutom om framtidssektorer som spås växa ytterligare de kommande åren.

Samhället behöver markera tydligare mot dem som väljer att kränka äganderätten och i ekonomiskt syfte stjäla andras verk. Det kan bl.a. göras genom att regeringen utreder möjligheten att införa grovt upphovsrättsbrott i lagstiftningen. Det ska rikta sig mot dem som i ekonomiskt syfte stjäl andras verk. Genom att skärpa straffskalorna så att maxstraffet är 4–6 års fängelse, jämfört med dagens max 2 år, för upphovsrättsbrott står straffet bättre i proportion till brottets allvar. Genom att införa ett grovt upphovs­rättsbrott kan också polisens befogenheter att motverka den kriminella verksamheten stärkas och på så vis skydda de kreativa näringarna bättre.

Sammantaget kan dessa åtgärder minska den brottslighet som tjänar pengar på att olovligen sprida upphovsrättsskyddat material.

Jörgen Warborn (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)