Reseavdrag

Motion 2016/17:445 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av reseavdragen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det behövs en ordentlig utredning över dagens regelverk för reseavdrag. Detta har även föreslagits av ett antal statliga utredningar och myndighetsrapporter. Effekterna av reseavdragens utformning påverkar resandet, lokalisering av bostäder och arbetsplatser samt energianvändning och klimatutsläpp.

Dagens reseavdragsregler gynnar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik. Nio av tio som gör reseavdrag reser till arbetet med bil. Reseavdragets effekter på lokaliseringen är tydlig. Det finns indikationer på att dagens regelverk för reseavdrag medför ett omfattande fusk. Enligt en rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Energimyndigheten 2012, har det inneburit uteblivna skatteintäkter på uppemot 30 procent av statens kostnader för reseavdraget.

Tidsvinstregeln, om att spara två timmar på att arbetspendla med bil, är svår att kontrollera, vilket lett till ett stort antal felaktiga avdragsyrkanden. Tas denna tidsvinstregel bort och reseavdraget istället baseras på avståndet mellan arbetsplatsen och bostaden skulle bil, cykelåkning och kollektivtrafik behandlas lika. En modell med ett avståndsberoende reseavdrag, liknande den som används i Norge, ökar kollektivtrafikresandet och minskar möjligheterna till fusk. Därtill underlättar det Skatteverkets arbetsbörda då det är lättare att kontrollera avstånd än tid.

Därför föreslås att en översyn av dagens reseavdragssystem genomförs och att en utredning tillsätts om ett avståndsberoende och färdmedelsneutralt reseavdrag, som inte favoriserar bilen och som behandlar bilåkande, cykling och kollektivtrafik lika.

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)