Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2014/15:2894 av Josef Fransson m.fl. (SD)

av Josef Fransson m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.


Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.


Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.


I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.
 

Tabell 1 Anslagsförslag 2015 för utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

1 469 637

 

1:2

Transportbidrag

400 864

+20 000

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013

589 300

 

1:4

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020

241 000

 

 

Summa

2 700 801

+20 000


Sverige är ett avlångt land och för att hela Sverige ska leva krävs insatser för att företag och medborgare ska ges förutsättningar att bo och verka i landets alla regioner. 

1:2 Transportbidrag

Transportbidraget är ett regionalpolitiskt stöd som ska kompensera för kostnadsnackdelar beroende på långa transportavstånd, samt stimulera till höjd förädlingsgrad inom stödområdets näringsliv. Stödområdet omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.


Regeringen sänker anslaget till transportbidrag från 449 till 401 miljoner. Detta är kopplat till att anslaget varit större än vad som behövts för att täcka de ansökningar som inkommit. Det finns dock enligt Tillväxtverkets handläggare olika delförklaringar till att allt färre söker detta bidrag. Dels att företag flyttar eller lägger ner och dels att det finns företag som inte är medvetna om att de kan söka stöden. I den mån företag inom stödområdet flyttar söder ut inom Sverige är det en tydlig indikation på att transportbidraget inte fullt ut fyller sitt syfte och kan betraktas som för lågt.


Sverigedemokraterna anslår i vår budget en förstärkning jämfört med regeringen på 20 miljoner kronor med syfte att dels höja ersättningsnivåerna och dels för att Tillväxtverket ska marknadsföra möjligheterna att få bidraget till näringslivet inom det berörda stödområdet.

.

Josef Fransson (SD)

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Nissinen (SD)

Olle Felten (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)