Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård

Motion 2014/15:2893 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen beslutar i enlighet med vad som anförs i motionen om att skatten på avfall ska bibehållas på 2014 års nivå.

Motivering

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.


Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.


Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.


I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.


Tabell 1 Anslagsförslag 2015 för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Naturvårdsverket

413 559

 

1:2

Miljöövervakning m.m.

356 214

−56 000

1:3

Åtgärder för värdefull natur

999 535

+50 000

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

603 018

+50 000

1:5

Miljöforskning

75 990

 

1:6

Kemikalieinspektionen

209 052

+27 000

1:7

Avgifter till Internationella organisationer

183 131

 

1:8

Supermiljöbilspremie

100 000

 

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

219 104

 

1:10

Klimatanpassning

165 000

−40 000

1:11

Inspire

20 000

 

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

741 565

+250 000

1:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar

183 000

−88 000

1:14

Internationellt miljösamarbete

33 900

 

1:15

Hållbara städer

80 000

 

1:16

Skydd av värdefull natur

1 375 000

−567 000

1:17

Havs- och vattenmyndigheten

227 974

+22 000

1:18

Klimatinvesteringar i kommuner och regioner

200 000

−200 000

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

55 513

+6 000

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

639 863

+70 000

 

Summa

6 881 418

−476 000


Minskningen ska ses mot bakgrund att den nuvarande regeringen kraftigt höjer anslagen för utgiftsområde 20 med ca 35 procent relativt prognosen för 2014. Regeringens satsning för Åtgärder för värdefull natur förstärks med ytterligare 50 miljoner kr i enlighet med Sverigedemokraternas prioritering av biologisk mångfald.

 

Därutöver, relativt regeringens proposition, föreslås till exempel mer offensiva satsningar på åtgärder för havs- och vattenmiljö via Havs- och vattenmyndigheten, 22 miljoner högre än budgetpropositionen.

 

Däremot har Sverigedemokraterna en mer avvaktande hållning till regeringens satsningar på lokala klimatinvesteringar. Nyttan av föreslagen satsning är oklar varför vi avvisar den nya budgetposten Klimatinvesteringar i kommuner och regioner. Mot bakgrund av att Sverige ligger långt framme på området finns det tills vidare skäl att förhålla sig kritiskt till stora utgiftsökningar på klimatområdet, givet ett oklart vetenskapligt läge samt omständigheten att det är svårt att mäta den egentliga nyttan med dessa satsningar, nationellt och globalt.

 

1:2 Miljöövervakning m.m.

 

Regeringen föreslår en kraftig höjning av anslagen för miljöövervakning, dock utan tydlig motivering. Sverigedemokraterna avvisar denna kraftiga höjning och anslår 300 miljoner, vilket är en höjning med 15 miljoner relativt prognosen för 2014.

 

1:3 Åtgärder för värdefull natur

 

Förvaltning av skyddad natur är ett eftersatt område. Arealerna av skyddade områden har expanderat kraftigt, men skötseln av dessa har inte prioriterats i tillräcklig grad. I enlighet med valmanifestet välkomnar Sverigedemokraterna därför regeringens satsning på detta område och föreslår ett ytterligare tillskott i budgeten på 50 miljoner kr.

 

1:4 Sanering och återställning av förorenade områden

 

Sanering av förorenade områden är ett mycket eftersatt område. Sverige har omkring 80 000 förorenade områden i behov av sanering. Sanering av förorenade områden ett miljömål som anses svårt att uppnå i tid samtidigt som det är ett miljömål som vi har mycket goda möjligheter att påverka. Sverigedemokraterna föreslår därför en förstärkning av anslaget med 50 miljoner kronor.

 

1:6 Kemikalieinspektionen

 

Kemikalieinspektionen har bland annat till uppgift att handlägga godkännande av nya växtskyddsmedel och biocidprodukter. Under innevarande år har man emellertid annonserat att resurserna inte räcker till för detta, varför en sänkning av anslaget relativt prognosen för 2014 ter sig svår att motivera. Sverigedemokraterna föreslår en förstärkning av Kemikalieinspektionens budget på 27 miljoner relativt regeringens budgetproposition.

 

1:10 Klimatanpassning

 

Oavsett vilken ”klimatpolitik” som förs globalt kommer Sverige även fortsättningsvis att drabbas av till exempel översvämningar och skogsbränder. Sverigedemokraterna tillstyrker att arbetet med upplysning och andra förebyggande åtgärder fortskrider på detta område, men vill varna för en politisering av ”kunskapshöjande insatser” i statens regi. Vidare är det tveksamt hur sårbart Sverige egentligen är just för klimatförändringar och i vilken utsträckning till exempel översvämningar kan härledas till detta, varför det finns anledning att reducera denna kostnadspost. Sverigedemokraterna föreslår en sänkning av budgeten för Klimatanpassning på 40 miljoner relativt regeringens budgetproposition, för övrigt i harmoni med den tidigare regeringens prognos för 2015.

 

1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

 

Sverigedemokraterna ser med stor oro på hur Östersjön, ett relativt litet innanhav med unikt ekosystem och stor betydelse för vår närmiljö, påverkas av industri och jordbruk i Sverige och övriga omkringliggande länder. Vi anser att Sverige har ett stort ansvar för miljösituationen i Östersjön, som också direkt påverkar vissa av våra näringar, i synnerhet fisket. Resonemanget är relevant även för Kattegatt och även om förutsättningarna skiljer sig i viss mån. Sverigedemokraterna föreslår därför en ökning relativt regeringens budgetproposition på 250 miljoner för 2015 och med en miljard för hela mandatperioden.

 

1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar

 

Det är förvisso korrekt att arbetet med att minska utsläppen av koldioxid med fördel drivs internationellt, till exempel genom satsningar utomlands och handel med utsläppsrätter. Detta givet att Sverige redan har kommit långt i sitt arbete att minska sina utsläpp av koldioxid. Sverigedemokraternas position är emellertid att de kontinuerliga ökningarna av budgeten på detta område är svåra att försvara och avvisar den kraftiga höjningen i regeringens budgetproposition. Sverigedemokraterna budgeterar 95 miljoner för detta område, en sänkning relativt regeringens budgetproposition med 88 miljoner, vilket är en återgång till utfallet för 2013.

 

1:16 Skydd av värdefull natur

 

Statens avsikt med detta anslag är att bevara värdefulla naturmiljöer för biologisk mångfald och friluftsliv. Detta är en ambition som Sverigedemokraterna ställer sig bakom men partiet vill i detta läge öka fokus på skötsel framför kraftig expansion.  Det behövs en djupare analys av vilka konsekvenser en spektakulär utgiftsökning (587 miljoner relativt prognosen för 2014) får för skogsbruk, landsbygd och den befintliga skötseln av skyddade områden. Förutom att skötseln av områdena riskerar att bli lidande kan en snabb expansion riskera att slå mot landsbygden och kringskära möjligheterna till skogsbruk och andra kommersiella initiativ i glesbygden. Dessa orörda områden som undantas från till exempel skogsbruk kan dessutom komma att utgöra fredade zoner för skadedjur, vilket kan innebära problem för kringliggande skogsfastigheter mot bakgrund av att regeringen aviserat att det statliga stödet för myggbekämpning ska stopaps.

 

Mot bakgrund av detta vill Sverigedemokraterna reducera regeringens satsning för 2015 med 567 miljoner kr.

 

1:17 Havs- och vattenmyndigheten

 

I enlighet med Sverigedemokraternas höga ambitioner vad gäller vattenmiljön budgeteras 22 miljoner utöver budgetpropositionens nivå på detta område.

 

1:18 Klimatinvesteringar i kommuner och regioner

 

Regeringen föreslår ett nytt anslag, Klimatinvesteringar i kommuner och regioner. Beloppet 200 miljoner anges för 2015, men det beräknade anslaget för mandatperioden summeras till 2,0 miljarder. Det är ett anmärkningsvärt högt belopp och effekten av denna satsning är svår att förutse, likaså den egentliga nyttan. Därutöver specificeras anslaget knapphändigt, vilket är uppseendeväckande mot bakgrund av de stora summorna. Sverigedemokraterna avstyrker helt denna budgetpost.

2:1 Formas (förvaltning)

 

Forskningsrådet Formas uppdrag är att främja och stödja grundläggande och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Sverigedemokraterna vill stärka Formas forskningsanslag och skjuter därför till ytterligare 6 miljoner kronor för att täcka administrativa kostnadsökningar.

 

2:2 Formas (forskning)

 

Sverigedemokraterna ser i Formas en viktig aktör för att stärka Sverige som kunskaps- och forskningsnation i områden knuta till miljö och areella näringar och skjuter till 70 miljoner kronor utöver de medel som regeringen anslagit.

 

Nej till höjd skatt på avfall

 

Regeringen föreslår att skatten på avfall höjs från 435 kronor till 500 kronor från den 1 januari 2015. Sverigedemokraterna motsätter sig denna skattehöjning och anser att skatten ska bibehållas på 2014 års nivå. Andelen avfall som deponeras i Sverige är redan mycket låg. Att lägga på ytterligare skatt saknar miljöstyrande effekt och riskerar att andra betydligt miljöfarligare alternativ till deponering i Sverige används.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Martin Kinnunen (SD)

 

Anders Forsberg (SD)

Runar Filper (SD)

Aron Emilsson (SD)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-11 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)