Avvecklande av villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden

Motion 2014/15:2875 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avveckla den villkorliga frigivningen sedan två tredjedelar av strafftiden löpt ut samt att varje dömd brottsling måste avtjäna minst den fulla tidsbegränsade strafftid som vederbörande dömts till.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att varje person som dömts till ett tidsbegränsat fängelsestraff ska, sedan det fulla straffet avtjänats, därefter villkorligt friges under en tid som motsvarar en tredjedel av samma straffvärde, dock högst två år.

Motivering

Sverige har sedan åtskilliga decennier haft en praxis av att tillämpa villkorlig frigivning efter att två tredjedelar av ett fängelsestraff avtjänats. Den som döms för våldtäkt i 2 år avtjänar alltså endast ett fängelsestraff som är lägre än 1,5 år. Motiveringen för detta är att uppmuntra ett gott beteende under fängelsetiden. Om detta vore det enda motivet kunde lika väl dagens ordning ersättas med ett system där den dömde alltid avtjänar sin fulla strafftid och därefter villkorligt frigivs under en begränsad tid. Ett sådant system vore att föredra av flera skäl. Dagens ordning fungerar endast som en generell strafflindring. Bara ett fåtal brottslingar tvingas avtjäna sitt fulla straff samtidigt som återfallsfrekvensen är hög. Det är uppenbart att tiden för rehabilitering och återanpassning till samhället inte är tillräcklig. Den automatiska villkorliga frigivningen underminerar även transparensen och tydligheten i systemet, vilket i förlängningen skadar tilltron till rättssamhället. Då det är allt annat än allmänt känt att den villkorliga frigivningen används rutinmässigt skapas givetvis en stor frustration när anhöriga till en person som mördats upptäcker att det 15-åriga straffet för den dömde egentligen betydde ett 10-årigt straff.

.

Fredrik Schulte (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-11 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)