Åkermarken som riksintresse

Motion 2014/15:2851 av Anders Forsberg m.fl. (SD)

av Anders Forsberg m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar användning av åkermark där särskilt värdefull åkermark klassas som riksintresse.

Motivering

 

Sverige har en sjunkande självförsörjningsgrad för livsmedel. Detta är en trend som vi anser måste brytas. Ett steg i rätt riktning är att regeringen tar fram en strategi för användandet av befintlig svensk åkermark och att särskilt värdefull åkermark klassas som riksintresse. Svensk åkermark försvinner successivt idag till förmån för vägar, köpcentrum och förtätningar. Sverigedemokraterna är naturligtvis inte emot utveckling, men bebyggd åkermark är inte lätt att återställa och bebyggelse kan ofta uppföras på annan än högklassig åkermark. I Danmark klassas åkermark som riksintresse och i Norge finns en nationell målsättning att spara åkermarken. Vi anser att Sverige i detta avseende bör ta efter våra nordiska grannar.

 

Under miljömålet ”Ett öppet odlingslandskap” har riksdagen inte satt målet att

marken ska vara odlad, utan målet är att den ska innehålla tillräckligt många insekter och örter.  Miljökvalitetsmålen saknar helt skrivningar som värnar vikten av att bibehålla, den för kommande generationer livsviktiga jordbruksmarken i odlingsbart

skick. Problemet blir alltmer tydligt i vattenskyddsområden, där lantbrukare kan få kraftiga inskränkningar i sitt brukande.

Många kommuner känner hotet av att samhället kommer att genomföra begränsningar avseende exploatering på bra jordbruksmark. Detta har lett till att stora arealer lagts in i översiktsplaner för framtida behov. Dessa översiktsplaner lägger en död hand över vissa områden och det finns exempel på mark som legat i kommunal reserv i över 50 år. Samhället ställer sig här helt fri från det som lantbrukare känner till som skötselkrav.
Sverigedemokraterna vill därför ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar användning av åkermark där särskilt värdefull åkermark klassas som riksintresse.

 

 

.

Anders Forsberg (SD)

 

Martin Kinnunen (SD)

Runar Filper (SD)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Aron Emilsson (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)