Gratis graviditetstest på apotek

Motion 2014/15:2847 av Linus Bylund m.fl. (SD)

av Linus Bylund m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna och kostnaderna för att införa ett system där graviditetstest av det enklare slaget finns att hämta ut gratis på apotek för alla kvinnor.

Motivering

Abort är en fråga som många gånger väcker känslor och ett ämne som det finns väldigt många olika och starka åsikter kring. Dock torde det vara tämligen okontroversiellt att säga att varje abort kan leda till problem för kvinnan som genomgår den, samt att sådana problems förekomst och allvarlighetsgrad generellt ökar ju senare i graviditeten aborten genomförs. Även etiska aspekter på avslutandet av ett människoliv i vardande blir mer komplicerade ju längre gången en graviditet är vid en abort.

 

Också ur samhällsekonomiskt perspektiv är en tidig abort att föredra framför en sen sådan, såväl avseende kostnader kopplade till själva aborten som kostnader uppkomna av efterföljande komplikationer av fysisk eller psykisk karaktär. Av denna anledning är det önskvärt att så kallade oönskade graviditeter upptäcks så tidigt som möjligt.

 

Även i situationer där graviditeten kan kallas oväntad snarare än oönskad är ett tidigt konstaterande av densamma viktig. Ju tidigare en graviditet upptäcks, desto mindre tidspress i en situation där kvinnan och eventuell partner har ett viktigt beslut att fatta.

 

Idag kan en kvinna som misstänker att hon är gravid antingen köpa ett graviditetstest på ett apotek/nätapotek eller i förekommande fall testa sig på ungdomsmottagningen, och det är i de flesta fall fullgott.

 

Dock finns det risk att framförallt yngre kvinnor av olika skäl väntar med att testa sig. Det kan handla om en knapp ekonomisk situation eller hemförhållanden som gör att de drar sig från att gå till en ungdomsmottagning.

 

Graviditetstest finns i många olika utföranden. Alltifrån avancerade varianter som kan ge en uppskattning av hur lång tid som förflutit sedan befruktning till enklare varianter som bara ger information om huruvida kvinnan är gravid eller inte. De sistnämnda kostar inte mer än några kronor att köpa in som privatperson. Därmed torde det heller inte vara en alltför stor kostnad att erbjuda dessa gratis, samtidigt som det kan göra stor skillnad för den enskilda kvinna som annars avstår från test.

 

Vi föreslår därför att man utreder möjligheterna till, och kostnaderna för, att införa ett system där graviditetstest av det enklare slaget finns att hämta ut gratis på apotek för alla kvinnor.

 

.

Linus Bylund (SD)

 

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)