Frivilligt barnbidrag

Motion 2014/15:2845 av Linus Bylund och Paula Bieler (SD)

av Linus Bylund och Paula Bieler (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra barnbidraget frivilligt så att varje förälder själv får välja varje år om han eller hon vill fortsätta att ta emot bidraget.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur många familjer som kan antas avstå från barnbidraget efter en reform med frivilligt barnbidrag och hur stora besparingar detta skulle innebära för staten.

Motivering

Systemet med barnbidrag är överlag ett bra system, det borgar för att Sveriges barnfamiljer får en stabil och fullgod ekonomi, vilket naturligtvis är viktigt av många skäl. Emellertid är det, menar vi, inte rimligt att det allmänna ska ösa pengar över mycket resursstarka familjer. Det finns familjer vars samlade inkomst och förmögenhet är så stor att de rimligen saknar behov av att automatiskt få extrapengar för sina barn varje månad. Oavsett hur många, eller få, dessa är så menar vi att det är principiellt fel att systemet med barnbidrag är utformat så att det per automatik kontinuerligt betalas ut pengar till alla som har barn.

 

Det finns många sätt att närma sig detta på, och på sikt vore det önskvärt att barnbidraget utvecklades till att rikta sig till de barn och familjer som faktiskt är i behov av det. En sådan förändring är dock inte helt okomplicerad att genomföra och systemet tycks i sin nuvarande utformning vara väl förankrat i opinionen. Med anledning av detta föreslår vi ett litet och mycket enkelt steg på vägen.

 

Vi föreslår att man utreder möjligheten att barnbidraget görs frivilligt så att varje förälder själv varje år får välja om denne fortsättningsvis vill lyfta bidraget eller inte. Förslagsvis bör detta gå att ordna med en enkel kryssruta i den allmänna deklarationen.

 

Vidare föreslår vi att en utredning görs avseende hur många familjer som kan antas avstå från barnbidrag efter en sådan reform och hur stor besparing detta skulle innebära för staten.

 

.

Linus Bylund (SD)

Paula Bieler (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)