Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2014/15:2842 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD)

av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de förändringar av det kommunala utjämningsystemet som det beslutades om i 2013/14:FiU3 ska fortsätta att gälla.

 

 

Anslagsfördelning
Utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner omfattar tre anslag.

 

Tabell 1. Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiet liberalernas och Kristdemokraternas förslag till anslag för 2015 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (tusental kronor).

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (A)

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

90 772 537

−3 161 850

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

3 712 965

 

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

5 350

 

 

Summa

94 490 852

−3 161 850

 

 

Tabell 2. Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiet liberalernas och Kristdemokraternas förslag till anslag för 2015 till 2018 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag (miljoner kronor).

 

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

 2015

2016

2017

2018

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

–3 161,9

–4 203,9

–3 082,9

–2 369,9

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

 

 

 

 

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

 

 

 

 

 

Summa

–3 161,9

–4 203,9

–3 082,9

–2 369,9

 

Utöver de överensstämmande justeringar som finns i budgetpropositionen justerar Alliansen de allmänna bidragen till kommunerna utifrån följande förslag:

  • Obligatorisk läxhjälp
  • Obligatorisk sommarskola
  • Utökad undervisningstid matematik
  • Tidiga insatser för nyanlända elever
  • Tioårig grundskola
  • Betyg från årskurs 4
  • Nationella prov i grundvux och nationella slutprov i komvux
  • Obligatoriska bedömningsstöd

 

Det kommunala utjämningsystemet

Systemet för kommunalekonomisk utjämning har som övergripande syfte att alla kommuner och landsting, oavsett den egna skattekraften och strukturella kostnadsskillnader, ska kunna erbjuda en likvärdig service till sina invånare. Alliansregeringen genomförde viktiga förändringar i utjämningsystemet i budgetpropositionen för 2014, vilka beslutades om av riksdagen i 2013/14:FiU3. Samtliga förändringar bör vara kvar.

.

Anna Kinberg Batra (M)

 

Emil Källström (C)

Erik Ullenhag (FP)

Jakob Forssmed (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)