Kulturens viktiga roll

Motion 2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. (S)

av Thomas Strand m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturens viktiga roll.

Motivering

Kultur är en viktig och självklar del i ett hållbart samhälle och i var människas liv. Den ska beröra, utveckla och vidga tanken, men också provocera och utmana. Kulturen är nödvändig för att göra människor starka nog att möta samhällsförändringar och för att få nödvändiga redskap att förstå sig själva och sitt samhälle. Den är en del av det livslånga lärandet. Det är viktigt att klargöra betydelsen av att kultur ges utrymme i alla samhällsområden.

 

Forskning visar idag att kulturaktiviteter av skilda slag – eget utövande och upplevelser av allt från dans, litteratur, sång, musik och konst till sömnad, bakning och spel – har positiva effekter på vår hälsa. Att det också gör livet rikare, kan bryta ensamhet, stärka sammanhållning och få igång tankeverksamhet och värdefull kreativitet är positivt för både individ och samhälle. Kulturens roll som hälso- och livskvalitetshöjande, inte minst för barn i skolan och för äldre inom äldrevården, ska inte underskattas. Kulturupplevelser och kulturaktiviteter bör komma alla till del, i alla åldrar.

 

Värdet av en fortsatt stark nationell kulturpolitik för hela landet, som värnar bredd, tillgänglighet och mångfald, är stort. Vi ska värna kulturens värde i sig själv, dess betydelse för en demokratisk utveckling, för pluralism och mångfald och för möjlighet till fördjupning. Men också kulturens förhöjande effekt på livskvaliteten.

 

Urbaniseringen – att städerna växer – drivs inte bara av att folk flyttar dit jobben finns. Det är i hög grad städers kultur- och nöjesutbud som lockar. Tanken på den förhöjda livskvaliteten det kan ge. Ett enstaka, påkostat kulturhus är dock sällan det enda som människor attraheras av. Det som drar är istället stadsmiljö med god arkitektur och stadsplanering, där det kan uppstå ett lokalt sjudande kulturliv i samverkan mellan kulturaktörer, det offentliga, civilsamhället, näringslivet och enskilda.

 

Det är avgörande för ett levande samhälle att politiken kan ge förutsättningar för sådana stadsmiljöer och för ett sådant sjudande kulturliv i såväl stad som på landsbygd. Vidare att förutsättningar ges för att så många som möjligt kan ta del av, uppleva och utöva kultur i alla dess former.

 

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

.

Thomas Strand (S)

 

Christer Engelhardt (S)

Hillevi Larsson (S)

Johan Andersson (S)

Jörgen Hellman (S)

Krister Örnfjäder (S)

Lawen Redar (S)

Lena Emilsson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Suzanne Svensson (S)

Åsa Lindestam (S)

Peter Jeppsson (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Lena Hallengren (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)