Använd AP-fonderna för bostadsbyggande

Motion 2014/15:2817 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över placeringsreglerna för AP-fonderna.

Motivering

De politiska förutsättningarna för fempartiöverenskommelsen om Ap-fonderna i det reformerade pensionssystemet är:

fonderna ska ha renodlat finansiella mål och inte ta näringspolitiska eller ekonomisk-politiska hänsyn,

fonderna ska inte ha ett dominerande inflytande som ägare i bolag noterade på reglerade marknader i Sverige,

fonderna ska bedriva förvaltning oberoende av varandra, i synnerhet när det gäller aktier som har emitterats av inhemska börsnoterade företag.

Det finns dock en debatt kring om och hur AP-fondernas placeringsregler ska ses över. I finansutskottets senaste betänkande om AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012 (2013/14:FiU6) tas detta upp. Utskottet menade att det fanns anledning att se över de placeringsregler som fastställdes i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. En del förslag presenterades av den s.k. buffertkapitalsutredningen. Utskottet ville dock avvakta beredningen i Regeringskansliet och Pensionsgruppen innan man tog ställning till olika förslag på området.

Bostadsbristen är på flera håll i landet akut. Inte minst är landets större städer hårt drabbade. Enligt Boverket bedöms det bara i Storstockholm saknas 56 000 lägenheter. Det kan ställas i relation till att det i Sverige som helhet, enligt Boverket, byggs omkring 30 000 lägenheter per år. Samtidigt har andelen hyresrätter i Stockholm minskat med 50 procent under de senaste 20 åren.

Bristen på bostäder i storstäderna är problematisk både socialt och ekonomiskt. Den är ett särskilt problem för den yngre och mer rörliga arbetskraften. Tillväxten hämmas av bostadsbristen.

Samarbetsregeringen avser att ta ett samlat grepp på både bostäder och infrastruktur t.o.m. 2035. En början i fråga om bostäder är det investeringsbidrag för renovering av flerbostadshus i miljonprogramsområdena som föreslås. För att möta det enorma bostadsbehovet krävs dock större och rejäla investeringar. SBAB är en aktör som kan komma att användas.

AP-fonderna har idag också en del investeringar i fastigheter. Genom att utöka sina investeringar i fastigheter skulle AP-fonderna kunna bidra till att skapa fler bostäder. Hyresrätter ger en stabil och långsiktigt god avkastning på investerat kapital och dessutom med låg risk vilket gör att det långsiktigt är en fördelaktig investering.

Om AP-fonderna ska investera mer i exempelvis fastigheter behöver dock placeringsreglerna för AP-fonderna ses över vilket riksdagen bör ge regeringen tillkänna.

.

Alexandra Völker (S)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)