Utstationerade företag

Motion 2014/15:2813 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kontaktpersonen för utstationerade företag ska ha rättskapacitet att ingå kollektivavtal.

Motivering

Under våren 2013 drev regeringen igenom proposition 2012/13:71 gällande anmälningsskyldighet vid utstationering. Propositionens huvudsakliga syfte var att arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige enligt lagen (1999:678), måste anmäla detta till Arbetsmiljöverket om utstationeringen pågår i mer än fem dagar. Arbetsmiljöverket är också den myndighet som ska utöva tillsyn över att reglerna följs. I de fall arbetsgivarna underlåter att göra detta, kan en sanktionsavgift utdelas.

Sverigedemokraterna välkomnade stora delar av regeringens proposition men anser fortfarande att det mest effektiva sättet att värna om arbetstagarnas intressen vore att införa ett krav på att kontaktpersonen även skall ha rättskapacitet att teckna kollektivavtal. Denna inställning delas av både LO, TCO och ILO:s föreningsrättskommitté. Samma krav framfördes även i ett tillkännagivande till regeringen av en enig riksdag så sent som 2011.

Att kontaktpersonen saknar rättskapacitet och därför inte själv kan förhandla med relevant facklig organisation innebär att det kan komma att ta lång tid innan till exempel en förhandlingsframställan besvaras.

Vår bedömning är att denna fördröjning i vissa fall, till exempel vid kortare utstationeringar, kan äventyra möjligheten till meningsfulla förhandlingar och därmed underminera det skydd som utstationeringsdirektivet förutsätter ska ges genom kollektivavtal.

 

.

Sven-Olof Sällström (SD)

 

Magnus Persson (SD)

Paula Bieler (SD)

Mattias Karlsson (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)