Jobb i glesbygd skapar framtidstro

Motion 2014/15:2802 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om glesbygdens utmaningar och vikten av arbetstillfällen.

Motivering

Det är viktigt att utvecklingspotentialen i alla delar av Sverige tas tillvara. Vi socialdemokrater är övertygade om att det inte finns något motsatsförhållande mellan storstäder och glesbygd. På samma sätt som det är viktigt att utveckla de stora urbana regionerna har glesbygden rätt att utvecklas. Genom att nyttja hela landets utvecklingskraft skapar vi jobb och stärker Sverige.

 

I dag står glesbygden inför stora utmaningar. Under de senaste åren har det skett en utveckling där grundläggande samhällsservice centraliserats till områden med ökad befolkningsökning, samtidigt som servicen försvagats i regioner där befolkningsunderlaget minskat. På många håll runt om i Sverige blir det allt längre till närmaste butik, mack eller serviceställe. Funktioner som haft stor betydelse för människor och företag försvinner. Detta är en utveckling som är djupt oroväckande.

 

En förutsättning för en positiv utveckling i hela Sverige är att det finns arbetstillfällen. Därför måste skapandet av fler jobb i hela landet prioriteras. En sådan politik bör överväga möjligheter till åtgärder som innebär förbättrade stöd till näringslivsutveckling, fungerande regional kompetensförsörjning, tillgång till offentlig och kommersiell service liksom riskkapital och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Därför välkomnar jag regeringens aviserade satsningar inom dessa områden.

 

En viktig del i en aktiv regionalpolitik handlar också om lokaliseringen av statliga arbetsplatser. En rapport från riksdagens utredningstjänst (dnr 2013:141) visar att det finns färre statligt anställda i glesbygd nu än i början av 2000-talet – detta trots att det totala antalet anställda i statlig sektor samtidigt har ökat. Mellan 2004 och 2011 ökade till exempel antalet anställda i statlig förvaltning i Sverige från 215 769 till 229 699. Men i glesbygdskommunerna sjönk antalet anställda i statlig förvaltning från 1 902 till 1 320. Detta är en problematisk trend som kräver politisk handlingskraft. Om den negativa utvecklingen i glesbygden ska kunna vändas är det viktigt att staten ser över möjligheterna att lokalisera statliga arbetsplatser i hela landet.

 

Vad som ovan anförs om glesbygdens utmaningar och vikten av arbetstillfällen bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

.

Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)