Flyktingmottagandet ett nationellt ansvar

Motion 2014/15:2396 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ge Migrationsverket i uppdrag att bygga tillfälliga boenden i kommuner som man anser har möjlighet att erbjuda nya svenskar bättre och lyckad integration med möjlighet till arbete, utbildning och egen bostad.

Motivering

Sverige ska fortsätta att stå upp för och ha en generös flyktingpolitik och vara en fristad för människor på flykt undan krig och förföljelse. Vi har solidariskt ansvar att erbjuda skydd för personer som flyr från krig, förföljelse och förtryck. Det handlar om att vara solidarisk med människor, och en human flyktingpolitik är en statlig skyldighet. Det är vår skyldighet att göra det möjligt för flyktingar att legalt kunna ta sig till Europa med nödvisum, och en ökad kvotflykting och ett mer rättvis ansvarstagande från EU samtliga länder är nödvändigt för att rädda liv och ge tak över huvudet till flyktingar som har tagit sig till vårt land och Europa.

I Sverige är det ett fåtal kommuner som tar ett oproportionerligt stort ansvar för flyktingsituationen i landet och dessa kommuner klarar inte längre av olika skäl att erbjuda goda uppväxtvillkor för flyktingarna. Här har hela Sverige ett ansvar och inte minst behöver vi se till att få en jämnare spridning av flyktingmottagandet över Sveriges kommuner.

EBO-lagen som ger människor rätt att välja bostadsort är en frihet som vi inte ska luckra upp, men lagen har resulterat i att de kommuner som tar ansvar för flyktingmottagningen och där flyktingar har valt att bosätta sig ökar segregationen.

 

Den svåra situationen i vår omvärld med en stor ökning av antalet flyktingar ökar trycket framför allt på länderna i närområdet men också i Sverige. Flera kommuner upplever idag en kraftigt ökad ansträngning på bostads- och arbetsmarknaden, vilket i sin tur också innebär en stor utmaning för integrationen.

 

Flyktingmottagandet är ett nationellt ansvar och det kan inte vara så att enskilda kommuner så som Södertälje får ta huvuddelen av det ansvaret.

Endast under 2014 beräknas 1 700 flyktingar komma till Södertälje. Staden har idag ca 12 000 flyktingar som har fått uppehållstillstånd och finns i migrationsverkets förläggningar. Dessa väntar på att komma till kommuner som kan hjälpa till med utbildningsmöjligheter, bostad och jobb.

 

.

Robert Halef (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)