Tillgänglighet när det gäller statlig mark

Motion 2014/15:2383 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statliga myndigheter inte ska kunna ta ut avgifter för nyttjande av dess mark som sker inom allemansrättens ramar.

Motivering

Fortifikationsverket har tagit ut tillträdesavgift från en orienteringsklubb som ville ordna en orienteringstävling, trots att marken är allemansrättsligt tillgänglig. Själva bansträckningen låg bara till delar inom Fortifikationsverkets mark, vilket innebär att det hela ryms inom allemansrättens bestämmelser.

 

Det är bekymmersamt för både idrotts- och friluftsliv om man tvingas ta vid rättsliga åtgärder för att hävda allemansrätten, ett scenario som kan bli kostsamt när organisationer har att pröva saken gentemot en statlig myndighet. I den dialog som förts med Fortifikationsverket ska denna utveckling delvis ha hejdats, dock är det inte säkert om detta stopp blir permanent.

 

Allemansrätten är grundlagsskyddad. Enda anledning till att ta ut avgift är om vederbörande skulle överträda allemansrättens bestämmelser. Inte ens det fall där Statens fastighetsverk tog ut landstigningsavgift på Väderöarna 2004 betingar till en avgiftsuthämtning av enskilda som på ideell basis vill nyttja mark.

 

Därför bör det vara rimligt att det i samtliga regleringsbrev som tillhör myndigheter som äger och/eller förvaltar mark där allemansrätten gäller, skall skrivas att om marken nyttjas inom allemansrättens ram, kan inte ersättning utkrävas. Om detta vill jag ge regeringen tillkänna.

.

Saila Quicklund (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)