Elevhälsa

Motion 2014/15:2380 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förstärkt elevhälsa.

Motivering

Fysisk inaktivitet blir mer förekommande bland unga. Detta riskerar leda till övervikt, benskörhet och nedstämdhet bland unga. Trots allt är hälsoläget bland unga i många fall bra, men det finns problem med övervikt och metabola sjukdomar, samt besvär med smärta i rörelse- och stödjeorganen. Konditionsnivåerna hos unga i tonåren verkar också sjunka och fler barn och unga har problem med psykiska besvär samt symptom som spänningshuvudvärk, ont i magen, nacke och axlar.

 

Moderaterna och Alliansen har sett problemet med ökande fysisk inaktivitet bland barn och unga. I vårt valmanifest föreslår vi bland annat att utöka antalet idrottstimmar i skolan med 100 timmar, vilket motsvarar en ökning på 20 procent. Daglig fysisk inaktivitet är också en förutsättning. Bunkeflomodellen är en modell som gett goda resultat bland barn och unga.

 

Skol- och fritidsaktiviteter är ur hälsosynpunkt viktigt och en rättighet för alla barn och unga. Kommuners och landstings folkhälsouppdrag måste ta hänsyn till att alla barn oavsett funktionshinder, kön, ekonomisk, social eller etnisk bakgrund ska inkluderas. Detta med tanke på att elever som har kroppsliga och neurologiska begränsningar deltar i skolgymnastiken i lägre utsträckning än andra. Detta kan åtgärdas genom att ge de elever som behöver det mer stöd för fysisk aktivitet.

 

Fysioterapeuter har en roll i att främja motorisk utveckling, stärka fysisk självkänsla, fysisk aktivitet som kan förbättra elevers arbetsmiljö och förutsättningar att ta del av undervisningen.

 

Fysioterapeuter eller idrottslärare definieras dock inte i skollagen som en av de grundläggande kompetenserna för elevhälsan. Där hälso- och sjukvården går mot ett teamarbete där olika kompetenser och professioner bidrar utifrån sin kompetens. Fysioterapeuter kan också bidra till att stärka lärare och få dem att må bättre, för att de bättre ska leva upp till det uppdrag som de har.

 

Elevhälsovården behövs för att skolan ska verka som en hälsofrämjande organisation. Skolverket har i uppdrag av regeringen att under 2012–15 genomföra insatser som stärker elevers hälsa. Ett riktat statsbidrag till förstärkningar inom elevhälsan är en del. Där ingår läkare, sjuksköterskor och speciallärare. Dock ingår exempelvis fysioterapeuter och andra som arbetar med hälsa genom fysiskt aktivitet i det stödet.

 

Tillsammans med skolsköterskor, läkare, kuratorer och psykologer och idrottslärare kan fysioterapeuter, i skolanselevvårdande team, bidra med sina specialkunskaper om hälsa i rörelseapparaten och en helhetssyn om barn och ungas förutsättningar. Det är min mening att även fysioterapeuter får en roll inom elevvården. Detta bör regeringen ges tillkänna, för att barn och unga får en ökad möjlighet till en balanserad fysisk och mental hälsa, samt en sundare livsstil.

.

Saila Quicklund (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)