Tillfällig föräldrapenning för barn mellan 16 och 18 år

Motion 2014/15:2370 av Emma Henriksson (KD)

av Emma Henriksson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge föräldrar med barn upp till 18 år möjlighet att ta ut tillfällig föräldrapenning.

Motivering

Under 2006 infördes möjligheten till vård av barn med allvarlig sjukdom, som i princip skall vara livshotande, och innebär obegränsat antal dagar för föräldrarna att vara hemma med sitt sjuka barn. Reglerna gäller från 0 till 18 år och innebär en klar förbättring jämfört med tidigare.

 

Den tillfälliga föräldrapenningen vid vård av barn kan idag tas ut upp tills barnet fyllt 16 år, i upp till 120 dagar. Detta innebär alltså att ungdomar mellan 16 och 18 år som juridiskt sett är barn, vid sjukdom inte kan ha föräldrarna hos sig på sjukhus eller med vid sjukvårdsbesök med ersättning från Försäkringskassan trots att föräldrarna är ansvariga för sitt icke-myndiga barn. Föräldrarna löser detta i regel genom att ta semester. Men om man har ett kroniskt sjukt barn med diabetes, SLE, reumatism eller liknande krävs många sjukvårdsbesök och längre vistelser på sjukhus. Föräldrars möjligheter att stödja sina barn under en svår tid begränsas allvarligt av nu gällande regler. Möjligheten att inkludera uttag av tillfällig föräldrapenning för föräldrar med barn upp till 18 år föreslås i Försäkringskassans rapport Fler förslag för minskat krångel (juni 2013) förlängas till barnet fyllt 18 år. Försäkringskassan pekar i rapporten på barnkonventionens definition av barn som alla under 18 år samt att föräldraansvaret sträcker sig till barnet fyllt 18 år. Rapporten innehåller förslag till ändring i 13 kap. 22 § socialförsäkringsbalken. Regeringen bör snarast återkomma med förslag som möjliggör uttag av tillfällig föräldrapenning fram till barnet är 18 år. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

.

Emma Henriksson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)