Behåll Medelhavsinstituten

Motion 2014/15:2355 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av fortsatt verksamhet för de tre Medelhavsinstituten.

Motivering

Regeringen föreslår nu i sin budget att utan föregående utredning avsluta finansieringen av Medelhavsinstituten från och med 2017. Ansvarigt statsråd har därefter förklarat att det inte ska uppfattas som ”ett skarpt förslag”.

De tre Medelhavsinstituten i Aten, Istanbul och Rom är idag till övervägande del statsfinansierade. Den basfinansiering som det hittillsvarande statsanslaget ger är en nödvändig förutsättning för att instituten också ska kunna söka anslag för forskning från andra källor, både nationellt och internationellt. Om anslaget skulle dras in innebär det att instituten fr.o.m. 2017 måste läggas ned.

De tre instituten har ett stort vetenskapligt och kulturellt värde för Sverige. De äldre instituten i Aten och Rom har bland annat varit bas för en mångårig och högklassig arkeologisk verksamhet i Grekland och Italien men de har också utvecklats till att bli alltmer betydelsefulla för forskare inom andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. De har också nära samverkat med den svenska utrikesförvaltningen och i praktiken fungerat som berörda ambassaders kulturavdelningar.

Institutet i Istanbul är ännu närmare knutet till utrikesförvaltningen eftersom det ligger på anrik svensk mark tillsammans med det svenska generalkonsulatet. Turkiet är ett geopolitiskt oerhört viktigt land i en region dit världens blickar alltmera riktas och där konsekvenserna av konflikter och migrationsströmmar är alltmer märkbara. Institutet är en unik svensk forskningsmiljö i Istanbul och en internationell mötesplats av rang.

För samtliga institut gäller att de i flera olika avseenden regleras genom avtal med respektive regeringar. De har också bibliotek och samlingar som tillhör ett ovärderligt svenskt kulturarv. Instituten i Aten och Rom är huvudmän för viktiga svenskanknutna kulturmiljöer i Kavalla respektive San Michele och institutet i Istanbul främjar även svenska forskare som behöver en bas för studier kring Mellanöstern och Centralasien.

Regeringens förslag i budgetpropositionen skulle vara ännu en signal om att Sverige sluter sig och minskar sina insatser för svensk kultur och utbildning i utlandet. Det går stick i stäv med vad som i en globaliserad tid behöver fokuseras för att stärka Sverige och den svenska konkurrenskraften. Mot den bakgrunden föreslås att regeringen får i uppdrag att säkerställa att Medelhavsinstituten ges möjlighet att bedriva en verksamhet av samma omfattning som hitintills.

Detta bör ges regeringen till känna.

.

Kerstin Lundgren (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)