Färdtjänstregler

Motion 2014/15:2333 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förtydligande av färdtjänstreglerna.

Motivering

Färdtjänst är enligt lagen till för att ges till människor med funktionshinder, som har svårt att förflytta sig på egen hand eller via allmänna kollektivtrafiklösningar. Färdtjänsttillstånd ska utfärdas i skälig omfattning och till hur många resor som behöver göras.

 

Trots det står det inte tydligt i lagen vilka typer av resor som får företas. I förarbetena står det att möjligheten till begränsandet av antalet resor inte bör utnyttjas för resor som är nödvändiga, som resor till och från jobbet.

 

Utan tydligt stöd i lagen finns det risk att kommunerna tolkar reglerna olika. Ibland kan de hänvisa till kollektivtrafiken trots att tid och tillgänglighet passar en själv. Lagen ger den enskilde rätten att överpröva kommunens beslut i domstol.

 

Jag anser det dock att lagen bör förtydligas i syfte att människor med funktionshinder ska ges möjlighet till färdtjänst, speciellt där kollektivtrafik inte finns tillgänglig, men också där handikappet inte medger att man får köra bil.

 

 

.

Saila Quicklund (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)