Inlandsbanan

Motion 2014/15:2332 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att rusta upp Inlandsbanan för att skapa ännu bättre förutsättningar för fler företag och jobb i Norrlands inland.

Motivering

Sveriges järnvägsnät har under en lång tid dragits med en stor underhållsskuld och underhållet är gravt eftersatt, särskilt i Sveriges norra delar. Alliansregeringen tog med hjälp av två historiska infrastrukturpropositioner stora steg för att täppa till hål i infrastrukturinvesteringar och fördubblade anslagen till drift och underhåll.

 

Trots det finns fortsatt stora behov av upprustning av det svenska järnvägsnätet. Järnvägsnätet i Norrland är hårt belastat och består till större delen av enkelspår och saknar redundans. Sträckor som endast består av enkelspår är sårbara i det nationella transportsystemet.

 

För industrierna uppe i Norrlands inland som kuster, är det viktigt med hållbara transporter då det i många fall saknar redundans. Enstaka olyckor riskerar att ställa till stora problem för näringar i dessa områden. Hållbara transportsystem är viktiga för svensk exportindustri och avgörande för Sveriges ekonomi.

 

Inlandsbanan fungerar som en livlina för Sveriges mest råvarutäta område, där flertalet skogs- och gruvindustrier är verksamma. Stärkandet av Inlandsbanan är en förutsättning för den regionala utvecklingen i Norrlands inland, för att näringslivet där ska kunna verka och utvecklas.

 

Att öka bärigheten och stärka underhållet till dessa områden, är viktigt för arbetsmiljön, för ökad trafiksäkerhet och för att man ska kunna leda om trafik, utan att den skapar onödiga leveransstörningar. För Inlandsbanan är detta vitalt för ett växande näringsliv kring banan.

 

Att utveckla Inlandsbanan är en förutsättning för att kunna utveckla Norrlandsregionerna ur näringslivssynpunkt, men också ur ett samhällsperspektiv. Inlandsbanans samspel med stambanorna är vitala för ett robust transportsystem till och från norra Sverige.

 

Idag bedrivs trafik på Inlandsbanan med begränsad trafik, behovet av ökat underhåll är påtagligt. Detta för att banans lönsamhet inte ska urholkas. Alliansregeringens åtgärdsplanering syftar till att tillsammans med Trafikverket, i dialog med regioner och operatörer se över möjligheterna att vidta ytterligare åtgärder för lågtrafikerade järnvägar.

 

Givet detta är det viktigt att Trafikverket ges i uppdrag att tillsammans med näringslivet rusta upp Inlandsbanan och skapa förutsättningar för fler växande företag och nya jobb i Norrlands inland. Det är viktigt att Inlandsbanan fungerar som det naturliga transportled för råvaror i Norrlands inland som är orsaken till att den byggdes.

 

.

Saila Quicklund (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)