Småviltsjakt

Motion 2014/15:2330 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydligare krav på länsstyrelserna att inte höja prisnivåerna för jakt på statens marker mer än kostnadsprisindex.

Motivering

Jakt är både en sysselsättning, liksom den är natur- och kulturhistoriskt värdefull för vårdandet och bevarandet av ett livskraftigt viltbestånd ute i skog och marker. Det är något som socialt sammanför människor ute i områden som dras med stor avbefolkning.

 

Staten är en stor ägare av skog och mark och är därmed ansvarig för den jakt som bedrivs på dessa marker. Förvaltandet av statens skog och marker är viktiga i frågan om hur vi bäst främjar landsbygdens förutsättningar.

 

Jämtland har under senare åren kraftigt höjt priserna för att jaga i de jämtländska markerna. Trots att prisbasbeloppet har ändrats med dryga 1 procent, har priserna för dygns- och årskort höjts med betydligt mycket mer. Detta går inte i takt med den allmänna prisuppgång som länsstyrelsen anger.

 

Det är viktigt att jakten tillgängliggörs för alla. Därför anser jag att det är viktigt att priserna för jaktkort på statens marker inte höjs mer än vad som är betingat utifrån kostnadsprisindex.

.

Saila Quicklund (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)