Mittuniversitetet

Motion 2014/15:2329 av Saila Quicklund och Eva Lohman (M)

av Saila Quicklund och Eva Lohman (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Mittuniversitetets betydelse för att skapa tillväxt och utveckling i hela landet.

Motivering

Sverige är ledande som kunskaps- och forskningsnation. Detta är viktigt för att människor och Sverige som helhet ska kunna möta en allt snabbare globalisering kommer att kunna hävda sig bättre i framtiden. Vi ska konkurrera med hög kompetens och goda arbetsvillkor – för att fortsatt hävda oss.

 

Utbildning och forskning har central betydelse för Sverige, för jobb och näringsliv. Att höja utbildningsnivån och investeringar i högre utbildning är viktigt. Fler väljer idag att studera eftergymnasialt, att kombinera kvantitet med kvalitet är viktigt. Utbyggnad av fler studieplatser ska följa av att det också riktas stöd för att kvaliteten inte ska riskera urholkas.

 

Högskoleverket har visat att det är stora skillnader mellan dem som söker sig till högskola. I storstadsområden kan 3 av 4 söka till högre studier, medan det ute i landet är lägre, kanske neråt 1 av 4 som studerar vidare. Detta märks av också i Jämtland och Västernorrland. Det ska finnas breda vägar till högre studier, oavsett social eller socioekonomisk bakgrund.

 

De regionala högskolorna är av stor vikt, då det blir lättare att studera om det går att tillgå högre utbildning på nära håll. Regionala högskolor och universitet är också centrala i att stärka regionens konkurrenskraft och också göra det attraktivt för fler att flytta dig.

 

Utbildning lägger grund för att hävda sig på arbetsmarknaden, fler jobb kräver idag särskild kompetens som kräver vidare studier. Stödet till högre utbildning och forskning är viktigt, Sverige är ett av de länder som lägger mest pengar av sin BNP på högre studier och forskning. Det statliga stödet till forskning, i kombination med externa finansiärer gör Sverige till en kunskapsnation av rang. Sverige ska inte bara dela ut nobelpris utan också kunna vinna dem.

 

Mittuniversitetet har utbildning och forskning bland annat inom idrottsvetenskap i Östersund, i samarbete med Vintersportcentrum. Detta är viktigt för företagsutveckling inom i regionen och inom idrotten. Även samarbete med skogsindustrin stärker näringen. Att fortsatt stärka sambandet mellan högre utbildning och forskning, samt näringsliv, nationellt som lokalt och regionalt är viktigt.

 

Sverige som exportnation är viktigt för fler jobb, ett växande näringsliv och fortsatta satsningar på forskning och högre utbildning. För att ta stärka förutsättningarna för innovation och tillväxt i alla näringar krävs det forsknings- och utbildningsresurser i hela landet.

 

Det är angeläget att Mittuniversitetet får tillräckliga resurser till forskning och utbildning för att skapa tillväxt och utveckling i landet.

.

Saila Quicklund (M)

Eva Lohman (M)

 

Motionen behandlas inte Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12 Återtagen: 2014-11-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)