Ökat kvinnligt deltagande i freds- och säkerhetspolitiken

Motion 2014/15:2325 av Lena Ek (C)

av Lena Ek (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka kvinnors deltagande i freds- och säkerhetspolitiken.

Motivering

Det är farligare att vara kvinna än att vara soldat i dagens krig och konflikter. Trots utfästelser och resolutioner ändras inte detta faktum. Den utbredda straffriheten för det sexuella våldet måste upphöra. För att nå dit behöver kvinnor få sin berättigade plats vid fredsförhandlingar, och i det fredsförebyggande arbetet. Här måste Sverige vara en drivande kraft. 

 

Det sexuella våldet i konfliktområden rör sig inte om enskilda övergrepp, utan om en systematiserad krigsföring som slår sönder kvinnors och flickors liv, och hela samhällen – om det så är i Syrien, Afghanistan, Sudan eller Kongo.

 

Sverige har möjlighet att dra sitt strå till stacken genom att anta en kraftigt förstärkt handlingsplan för resolution 1325, som slår fast att kvinnors rätt att delta i hela fredsprocessen är en säkerhetspolitisk fråga – inte en jämställdhetsfråga.

 

Regeringen bör inkludera följande punkter i Sveriges nya handlingsplan för genomförande av FN:s resolution 1325 – kvinnor, fred och säkerhet. 

  1. Medel för att implementera 1325-målen.
  2. Regeringens direktiv och instruktioner för resultatstrategier till berörda myndigheter måste innehålla mycket tydliga och direkta mål och delmål, med tidsplan.
  3. Målet skall vara minst 40 procent kvinnor på alla nivåer i beslutsprocesser för fred och säkerhet. FN och andra internationella organ som beslutar om fred och säkerhet skall ha jämn representation av kvinnor och män. Högre krav på jämställda delegationer, där fler kvinnor behöver synas som ledare och förebilder på höga positioner.
  4. Ställ krav på länder som får stöd från Sverige att inkludera kvinnor i delegationer och i fredsförhandlingar samt krav på nationella handlingsplaner, eller motsvarande arbete, för att uppnå målen i UNSCR 1325.
  5. Riksdagen ska ha mer insyn i, och det civila samhället ska medverka vid, utvärderingen av handlingsplanen. Handlingsplanen måste inkludera mätbara mål, en klar tidtabell och ett effektivt kontrollsystem. Sverige skall ta fasta på ”best practices”, såsom försoningsprocesser eller stöd till lokala fredsorganisationer.
  6. Sverige ska vara en stark röst för kvinnors ökade deltagande och ledarskap på alla plan, inklusive flickors utbildning, demokrati, SRHR och mänskliga rättigheter.
  7. Se över en ökad roll för Internationella brottsdomstolen. Straffriheten för sexuellt våld och våldtäkter mot kvinnor och flickor måste stoppas. Det ska kosta att ge sig på kvinnor och flickor.

 

För att få stopp på det utbredda sexuella våldet i konflikter och för att förstärka chanserna till hållbar fred måste straffriheten få ett slut, och kvinnorna få sin rättmätiga plats vid förhandlingsborden. Det internationella samfundet bör ändra sin infallsvinkel – kvinnor är inte ett problem som ska lösas, de är en del av lösningen.

.

Lena Ek (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare