Handelsgödselskatt

Motion 2014/15:2322 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)

av Eskil Erlandsson m.fl. (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagen bör avvisa aviseringen om införandet av en handelsgödselskatt.

Motivering

Regeringen aviserar i budgetpropositionens finansplansdel att avsikten från regeringens sida är att återinföra en skatt på handelsgödsel. Förslaget leder till minskad framtidstro, färre investeringar, sämre konkurrenskraft och ytterligare en börda för det svenska lantbruket. Erfarenheter visar att handelsgödselskatten inte haft någon inverkan på handelsgödselanvändningen, då trenden visar på en sjunkande användning även utan handelsgödselskatt. I jämförelse med andra åtgärder mot minskad övergödning är detta en kostsam åtgärd med liten påverkan på utlakningen. Skatten är således både ineffektiv och dyr, och fokus bör istället ligga på att hitta åtgärder som gör konkret miljönytta och samtidigt bibehåller svenskt lantbruks konkurrenskraft.

 

Förslaget kommer att leda till att en än större andel av den mat som konsumeras i vårt land produceras i andra delar av världen och att jobb försvinner. I andra delar av världen finns inte denna typ av beskattning.

 

Vi vill i stället stimulera ökad produktion av mat i vårt land. En ökad produktion leder till fler jobb i hela landet, öppna attraktiva landskap och framförallt en ökad andel svensk mat att konsumera. Mat som dessutom är producerad under en större miljöriktighet än i de allra flesta andra delar av världen.

 

Av ovan nämnda skäl anser vi att riksdagen redan nu bör tillkännage för regeringen att ett kommande förslag som nu aviseras i budgetpropositionens finansplansdel kommer att förkastas av riksdagen.

.

Eskil Erlandsson (C)

 

Lena Ek (C)

Kristina Yngwe (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)