Infrastruktur och kommunikationer i Region Jönköping

Motion 2014/15:2315 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrade kommunikationer och förbättrad infrastruktur i Region Jönköping.

Motivering

Kommunikationer och infrastruktur är en förutsättning för målet om ökad sysselsättning och människors frihet. En god infrastruktur i form av järnvägs- och vägnät, flyg och telenät samt utbyggd bredband ger förutsättningar för tillväxt. Systemen skall möjliggöra trygga, säkra och klimatsmarta transporter och samtidigt öka människors möjlighet till arbetspendling och rekreation. Samtidigt genererar utbyggnad och underhåll många arbetstillfällen, ofta med höga kompetenskrav. Gemensamma lösningar som sparar miljön och minskar utsläppen är en del för att nå dessa mål. Ska människor bo och verka i hela länet behöver kollektivtrafiken byggas ut och ha en taxa som uppmuntrar till kollektivt åkande.

Företag och människor skall kunna lita på att vägarna är trafiksäkra, att tåg och flygplan kommer i tid, att telenäten och bredbandsnäten är robusta och säkra. För företagen är detta en viktig konkurrensfaktor på en global marknad. Därför har de regionala flygplatserna, för oss Jönköpings flygplats, ett stort värde för utvecklingen inte bara i regionen utan också för utvecklingen i hela landet. Alla ska känna trygghet med att kommunikationerna fungerar oavsett om man bor i en stad eller på landet. Ansvaret för järnvägens drift, utveckling och finansiering måste ligga på nationell nivå. Även med en kommande utbyggnad av höghastighetståg så är södra stambanan av nationell vikt och har stora behov av upprustning och underhåll.

 

Eftersom marknader ibland är outvecklade och rent av inte finns, måste samhället vara en garanti för att systemen håller samman och fungerar över tid. Särskilt viktigt är detta när det gäller komplicerade system som t ex järnvägen. Störningar i en del av landet fortplantar sig snabbt i systemet. 

Därför bör befintligt järnvägsnät i Region Jönköping rustas upp med hastighetshöjande åtgärder, mötesspår, fjärrblockering och elektrifiering.

Ökade kommunikationer mellan regionens kommuner och snabba transporter mellan regionens stora noder främjar tillväxten. De öst/västliga stråken bör studeras och utvecklas. För att öka trafiksäkerheten bör på sikt fler riksvägar byggas ut till motorvägsstandard, bl.a. riksväg 40 mellan Jönköping och Göteborg.

.

Helene Petersson i Stockaryd (S)

 

Peter Persson (S)

Johanna Haraldsson (S)

Thomas Strand (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)