Uppdrag hållbar utveckling - Sveriges politik för global utveckling

Motion 2014/15:2314 av Sofia Damm och Désirée Pethrus (KD)

av Sofia Damm och Désirée Pethrus (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående uppdatera Sveriges politik för global utveckling för att Sverige på allvar ska kunna bidra på bästa sätt till att de nya globala hållbarhetsmålen ska kunna nås.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att regeringen tillsätter en särskild samordnare i syfte att öka ansträngningarna att genomföra Sveriges politik för global utveckling.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att tillsätta en bred parlamentarisk utredning i syfte att ta fram en ny, hållbar politik för global utveckling. Utredningen bör genomföra sitt uppdrag med hjälp av experter och bör löpande konsultera civilsamhällets aktörer inom området.

Motivering

De globala utvecklingssträvandena gör skillnad. FN:s millenniemål om halverad världsfattigdom, förbättrad tillgång till rent vatten och bättre levnadsvillkor i slumområden har redan uppnåtts. Samtidigt får alltfler pojkar och flickor möjlighet att gå i skolan. 

Men i en värld där många alltjämt lider svårt av ofrihet och fattigdom kan vi inte luta oss tillbaka. Vi varken kan eller får vara nöjda med att nästan en miljard människor går hungriga, eller att de universella, okränkbara och odelbara mänskliga fri- och rättigheterna på många håll alltjämt endast är en lyx vigd åt ett utvalt fåtal.

För varje mun som mättas, för varje kvinna som kommer in på arbetsmarknaden, för varje individ som tillåts tänka, skriva, tala, rösta och tillbe fritt – desto större blir chanserna till utveckling. Kristdemokraterna menar att utveckling, fattigdomsbekämpning och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna hänger samman.

Sveriges politik för global utveckling, PGUN, sätter ramarna och ambitionsnivån för vårt bidrag till en rättvis och hållbar, global utveckling. Det svenska utvecklingssamarbetet är ett viktigt redskap i dessa strävanden. Det är snart tolv år sedan politik för global utveckling utformades och i en tid där millenniemålen nu kommer att ersättas av nya globala hållbarhetsmål som kommer omfatta såväl höginkomst- som låginkomstländer menar vi att det är centralt att regeringen, genom tillsättandet av en bred parlamentarisk utredning, uppdaterar politiken för global utveckling.

Inom kort kommer arbetet med att utforma de nya globala målen att tas vidare genom FN:s generalsekreterares syntesrapport som kommer att presenteras. Rapporten blir troligen ett avgörande steg i bildandet av de nya målen. Det är nu hög tid att Sverige inleder arbetet med att utforma en ny politik som bidrar till att de kommande målen nås. Det är nu det finns tid att utforma politiken så att Sverige fortsatt kan vara en aktör att räkna med i kampen mot fattigdom och förtryck.

För oss är det centralt att utredningen bistås med expertis inom de olika områden som utredningen behöver hantera. Det är också angeläget att den expertkunskap som finns särskilt bland civilsamhällets organisationer tas tillvara.

Nationella beslut får globala återverkningar, och bidrar därför till att styra den globala utvecklingen i den ena eller andra riktningen. Liksom biståndspolitiken har också andra politikområden såsom handels-, närings- och jordbrukspolitiken förmågan att skapa positiv förändring globalt.

Samtliga politikområden ska genomföra sin politik på ett sätt som tar hänsyn till effekter för utvecklingsländer och tar tillvara alla möjligheter att bidra till målet. För att detta ska lyckas i realiteten föreslår vi att en PGU-samordnare tillsätts. Samordnaren ska arbeta för att utvecklingsperspektivet genomsyrar alla politikområden, så att de drar åt samma håll och inte blir utvecklingshämmande. Samordnaren bör också ges i uppdrag att aktivt arbeta för att åskådliggöra målkonflikter inom den, av regeringen, planerade politiken.

Bristande samstämmighet mellan olika delar av regeringens politik riskerar att ett beslut inom ett område motverkar eller omintetgör regeringens ansträngningar och framsteg när det gäller global utveckling och att bekämpa fattigdomen. Bristande samstämmighet får konsekvenser för fattiga länder och människor som lever i fattigdom och förtryck, men även för Sveriges och EU:s trovärdighet som globala aktörer.

Därför menar vi att det nu är hög tid att arbetet inleds för att en ny politik för global utveckling införs och att detta föregås av tillsättandet av en bred parlamentarisk utredning.

.

Sofia Damm (KD)

Désirée Pethrus (KD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)