Kärnenergiforskning

Motion 2014/15:2309 av Jörgen Andersson (M)

av Jörgen Andersson (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att placera en forskningsreaktor i anslutning till Oskarshamns kärnkraftverk.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda om elcertifikatssystemen kan nyttjas för forskning om fjärde generationens kärnkraft.

Motivering

Kärnkraft har stor betydelse för svensk elproduktion, och kommer så ha under överskådlig tid. Sverige var före tankeförbudet framstående inom kärnenergiforskningen. Tankeförbudstiden har varit hämmande för utveckling inom området men Sverige har återigen möjlighet att bli framstående inom kärnenergiforskning. Förutom behovet av att ligga i framkant rent generellt när det gäller forskning för att klara att bibehålla konkurrenskraft i en tuff global miljö, så finns behov av en säker och stabil energiförsörjning för att industrin ska klara sin konkurrenskraft. Dessutom finns inga tecken på annat än att energibehovet konstant kommer att öka, vilket innebär att kärnenergi och forskning däri kommer vara avgörande för svensk ekonomi och konkurrenskraft.

Den fjärde generationens kärnkraft skulle innebära stora framsteg mot ett säkert och hållbart energisystem. De problem som framhävts gällande kärnkraft såsom gruvbrytning av uran, riskerna vid drift och slutförvaret av bränslet skulle kunna minska med fjärde generationens kärnkraft. Riskerna vid produktion skulle med denna teknik kraftigt reduceras. Tekniken möjliggör användning av redan upparbetat bränsle. Redan använt bränsle har använts med endast en bråkdel av energiinnehåll. Att använda det redan upparbetade bränslet skulle förse den nya generationens verk med bränsle för överskådlig tid och således skulle behovet av gruvdrift på uran minska. Samtidigt skulle riskerna med restprodukten kraftigt minska. Det som nu har behov av 100 000 år av förvar kan minska till 100 år med en lägre strålningsgrad.

Till detta kommer att kärnkraften anses vara betydelsefull för begränsningen av koldioxidtillskottet i atmosfären. Således torde forskningen inom den fjärde generationens kärnkraft tilltala alla, logiskt sett även de som motsätter sig den tredje generationens kärnkraft. Den fjärde generationens kärnkraft kan med nämnda motivation gällande livscykelperspektiv betraktas som en hållbar energilösning. Det finns därför skäl att bejaka denna forskning och det finns en logik i att placera en forskningsreaktor i anslutning till Oskarshamns kärnkraftverk. Forskning på detta område skulle få strategisk betydelse för Sverige, svensk ekonomi och svensk konkurrenskraft. Det finns därför anledning att analysera hur den forskningen kan stödjas och det bör samtidigt utredas om elcertifikatsystemen kan nyttjas för detta ändamål.

.

Jörgen Andersson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)