Stärk det finska minoritetsspråkets ställning i Sverige

Motion 2014/15:2284 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (S)

av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en ny utredning i enlighet med motionens intentioner för att ta fram ytterligare förslag om hur man kan stärka det finska minoritetsspråkets ställning i Sverige.

Motivering

År 2000 och 2009 utsåg regeringen ett antal kommuner att vara s.k. finska förvaltningsområden. Ytterligare kommuner har anslutit sig frivilligt. Reformerna har sakta men säkert börjat ge effekter och det är dags att höja tempot och förhoppningsvis få fler kommuner och landsting att bli finska förvaltningsområden.  På sikt är det helt rimligt att hela Sverige ska omfattas av samma rättigheter som dagens förvaltningsområden. Det behövs ett tydligt nationellt språkpolitiskt handlingsprogram.

 • Rätten till finskspråkig förskola måste garanteras i praktiken.
 • Föräldrarna måste få mer information för att våga satsa på finska hemma.
 • Modersmålsundervisning: specificering behövs gällande minimiomfattningen; kravet på grundläggande kunskaper måste slopas.
 • Nivån på den svenska ratificeringen av minoritetsspråksstadgans 8:e artikel måste höjas (tvåspråkig undervisning, stärkt modersmålsundervisning, nybörjarundervisning).
 • Skolan måste tas med i minoritets- och minoritetsspråkslagen.
 • Rekryteringsplaneringen måste påbörjas innan en stor del av den befintliga. finskkunniga barn- och äldreomsorgspersonalen och lärarkåren går i pension,
 • Användningen av finska språket hos olika personalkategorier måste främjas effektivt.
 • Särskilt yngre personer i den s.k. andra och tredje generationen måste stödjas och uppmuntras att använda finska i sitt arbete och i vardagen generellt.
 • Finskan är ett nationellt minoritetsspråk enligt lagen, men hur ska riksdag och regering möta upp den kritik som framförts av Europarådet avseende bristen på lärare, läromedel och lärarutbildningar för de nationella minoritetsspråken.
 • Hur kvalitetssäkras utbildning i det finska språket så att det blir likvärdigt över hela landet?
 • Hur får vi finska språket att bli en merit och på sikt ett krav vid ansökningar till vissa kommunala och landstingskommunala tjänster?

Det bor ca 675 000 sverigefinländare i Sverige. Det motsvarar ca 7 procent av hela landets befolkning. Många av dem som flyttade till Sverige på 50–60-talen börjar bli äldre, vilket betyder att behoven av vård och omsorgsservice med finska som språk ökar för varje dag. Det är färre äldre barn som läser och talar finska idag, vilket i sig minskar möjligheterna till att få en bra språkgrund och givetvis en extra merit vid framtida yrkesval. Det behövs helt enkelt ett nationellt språkpolitiskt handlingsprogram för det finska minoritetsspråket.

.

Pyry Niemi (S)

Raimo Pärssinen (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)