Förenklad hantering av mervärdesskatt när det gäller lokaler

Motion 2014/15:2280 av Anti Avsan (M)

av Anti Avsan (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta bort registreringsplikten för fastighetsägare som vill ta ut mervärdesskatt på hyra för lokaler där det bedrivs mervärdesskattepliktig verksamhet.

Motivering

Näringslivet och de enskilda företagen är viktiga komponenter i ett samhälle för att skapa ar­bets­tillfällen och tillväxt. Genom att fler arbetar och betalar skatt skapas resurser till bland annat skola, vård och omsorg. Att fler och nya företag växer fram är därför av stor betydelse för att i framtiden kunna säkerställa att vi har råd med en trygg välfärd som kommer alla till del. Sverige behöver således fler företag och ett företagsklimat i toppklass. För att detta ska bli möjligt krävs det att regelbördan för företagare minskar och att alla företag ges likvärdiga möjligheter och villkor. Onödiga och omotiverat krångliga regler bör därför avskaffas så långt det är möjligt eller i vart fall förenklas.

 

Ett exempel på när olika villkor gäller för hanteringen av mervärdesskatt är när fastighetsägare som hyr ut lokaler där det ska bedrivas mervärdesskattepliktig verksamhet jämförs med andra företagare och deras hantering av mervärdesskatt. Om fastighetsägaren själv ska ta ut mervär­des­skatt på hyran för lokalen måste lokalen först registreras hos Skatteverket. I alla andra bran­scher tillåts näringsidkare sköta hanteringen av mervärdesskatt helt på eget ansvar, vilket borde gälla även för fastighetsägare.

 

Registreringsplikten innebär, med dagens utformning, en stor börda för fastighetsägare efter­som den orsakar administrativt krångel, särskilt med anledning av att fastighetsägaren måste meddela Skatteverket efter varje förändring av lokalens yta.

 

I stället för att skapa en merkostnad genom administrativ byråkrati skulle en förändring och ett borttagande av registreringsplikten för lokaler underlätta framförallt för små företag och även innebära en minskad arbetsbörda för Skatteverket. Viktigt att betona är att statens intäkter av­seen­de mervärdesskatt inte skulle minska genom en sådan förändring eftersom mervärdes­skatte­reglerna i sig inte ändras. Däremot skulle en ändring minska krånglet för företag och företagare. Det är angeläget att regeringen ser över möjligheten att ta bort registreringsplikten avseende lokaler för fastighetsägare som vill ta ut mervärdesskatt på hyran för lokaler där det bedrivs mervärdesskattepliktig verksamhet.

.

Anti Avsan (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare